18 november 2015

Meest gestelde vragen noodopvang vluchtelingen Gemert

GEMERT – De gemeente Gemert-Bakel geeft antwoord op de meest gestelde vragen op de crisisnoodopvang van vluchtelingen in sportcentrum Molenbroek in Gemert.  

A. Opvang

Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek?

Vrijdag 20 november.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het?

Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Waar komen ze vandaan?

We weten niet precies uit welke landen de vluchtelingen afkomstig zijn. De meeste vluchtelingen in Nederland komen uit Syrië en Eritrea.

Wordt Gemert de eerste verblijfplek voor de vluchtelingen in Nederland?

Dat is niet bekend

Hoe lang blijven de vluchtelingen in sporthal Molenbroek?

De crisisnoodopvang is voor een periode van vijf nachten.

Worden beide sportzalen ingericht voor noodopvang?

Ja en wel vanaf woensdag 07.00 uur start de inrichting van de sporthal. Na vertrek van de vluchtelingen op woensdag 25 november wordt het sportcentrum weer ingericht voor regulier gebruik.

Kan het COA nog eens zo’n verzoek om crisisnoodopvang doen?

Ja, dat kan. De gemeente moet zo’n verzoek dan opnieuw bekijken. Is de gemeente verplicht om deze opvang aan te bieden? Nee, de gemeente is niet verplicht deze opvang aan te bieden. Het college heeft echter besloten om haar verantwoordelijkheid te nemen in de eerste opvang van vluchtelingen en maakt daarom crisisnoodopvang beschikbaar. De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad onderschrijven het besluit van het college.

Waarom kiest de gemeente voor crisisnoodopvang van vluchtelingen?

De Rijksoverheid heeft alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende noodopvang aan vluchtelingen te bieden. Het gemeentebestuur neemt zijn verantwoordelijkheid door sporthal Molenbroek beschikbaar te stellen en deze mensen in nood te helpen. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt, moet deze opvang snel worden gerealiseerd.

Heeft de gemeente nog iets te zeggen over wie er komt?

Nee, we hebben geen invloed op wie er komt.

Wat is de samenstelling van de vluchtelingen die komen (mannen, vrouwen, gezinnen)?

De samenstelling is op dit moment nog niet duidelijk. De ervaring leert dat deze divers is.

Wat is het verschil tussen vluchtelingen en statushouders?

Een statushouder mag in Nederland blijven. Een vluchteling heeft geen verblijfsvergunning (kan wel een vergunning aanvragen).

Waarom is sporthal Molenbroek beschikbaar gesteld als opvanglocatie?

Er zijn meerdere opties bekeken. De keuze is op sporthal Molenbroek gevallen, omdat we hier alle faciliteiten hebben om een grote groep mensen zo snel en zo goed mogelijk op te vangen. De sporthal is goed bereikbaar en heeft al geschikte (sanitaire) voorzieningen. Er kunnen in de sporthal voldoende bedden staan en de vluchtelingen kunnen worden voorzien van eten en drinken.

Mogen de vluchtelingen gaan en staan waar ze willen in de wijk? Of blijven ze de hele tijd in de sporthal?

De mensen mogen de locatie verlaten. Wel krijgen ze het verzoek om in de buurt van de sporthal te blijven.

Zijn er ontspannningsmogelijkheden voor de vluchtelingen?

De eerste aandacht gaat uit naar het organiseren van de faciliteiten voor opvang (bed, bad en brood). Daarna heeft ook ontspanning voor vluchtelingen de aandacht.

Hoe is de medische /psychische zorg geregeld?

Wat is de rol van het Rode Kruis? Wat zijn de taken van COA en gemeente?

De taken van het COA zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. In artikel 3 van deze wet is vastgelegd dat:

-Het COA is belast met de materiële en immateriële opvang van asielzoekers. Het COA heeft een landelijk steunverzoek gedaan aan Defensie m.b.t. het leveren van bedden. Het COA zet zelf artsen in als de noodopvang wordt opgestart. Dit wordt uitgevoerd door GCA (gezondheidscentrum asielzoekers) dat dan meteen ingang gezet wordt.

-Het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening.

-Het plaatsen van asielzoekers op gemeentelijke opvangplaatsen en het betalen van bijdragen aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de kosten van deze opvang.

-Werkzaamheden met betrekking tot de bemiddeling bij de uitstroom van verblijfsgerechtigden als bedoeld in artikel 60a, onderdeel a, van de Huisvestingswet naar door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde huisvesting;

-Door onze minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van asielzoekers.

Het COA is dus verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de vluchtelingen/asielzoekers. Echter door de overloop bij het COA is het onzeker of zij deze diensten/goederen kunnen leveren. Daarom zal de gemeente afstemmen met het COA welke diensten/materialen/personeel en/of zorg zij kunnen leveren op dat moment. Dit zal tijdens het gehele incident gemonitord worden en geprobeerd worden zoveel mogelijk terug te leggen bij het COA.

Het COA is vanaf het begin betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Binnen een week kan het orgaan een volledig team op orde hebben die de opvang en coördinatie over kunnen nemen.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het proces opvang en verzorging. Hiervoor heeft zij een apart draaiboek. De belangrijkste punten zijn:

-De gemeente zorg voor het eerste contact met het COA en stemt af wanneer het COA het proces kan overnemen;

-De gemeente zorgt voor een geschikte locatie manager die belast is met de coördinatie van alle facilitaire zaken m.b.t. de crisisnoodopvanglocatie;

-Bij de voorlichting over het noodopvangcentrum zal de gemeente in de lead zijn m.b.t. communicatie.

 

Het Nederlandse Rode Kruis levert een bijdrage aan de gemeente m.b.t.:

-Medische ondersteuning;

-Opvang van getroffenen;

-Publieke zorg: hulpverlening aan getroffenen

-Ondersteuning: de inzet van ons radio-communicatienetwerk;

-Informatie: het registreren van getroffenen en hun hulpvragen;

-Communicatie: richting getroffenen, verwanten en het Nederlandse publiek.

-Het leveren van bedden (door de hoeveelheid vluchtelingen in Nederland) kan het Rode Kruis maar 200 bedden leveren aan veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

 

B. Sporthal

Wat gebeurt er met de gebruikers van de sporthal?

Vanwege het inrichten van de locatie voor crisisnoodopvang is sporthal Molenbroek niet beschikbaar voor andere activiteiten vanaf woensdag 18 november 07.00 uur tot en met vrijdag 27 november 18.00 uur. Er kan dus niet gesport worden. We begrijpen dat dit ongemak veroorzaakt voor de gebruikers, en hopen hiervoor op ieders begrip. Uiteraard informeren we de betrokken verenigingen.

Mijn kind sport in de sporthal. Kan mijn kind daar gewoon gaan sporten?

Nee. In de periode vanaf woensdag 18 november 07.00 uur tot en met vrijdag 27 november 18.00 uur kan er helaas niet gesport worden in sporthal Molenbroek. De sporthalbeheerder gaat in overleg met de gebruikers bekijken of sporten op een andere locatie mogelijk is. Mijn kind sport op de velden rondom de sporthal.

Kan mijn kind gewoon gaan sporten? Ja, uw kind kan gewoon gaan sporten.

Wat doen jullie aan schoonmaak?

Tijdens het verblijf van de vluchtelingen wordt er regelmatig schoongemaakt. Als ze weg zijn volgt een grote eindschoonmaak.

Ontvangen gebruikers (sportverenigingen) van de sporthal een vergoeding omdat zij de zaal nu niet kunnen gebruiken terwijl zij wel huur betalen?

Clubs die geen gebruik kunnen maken van hun sporturen in sporthal Molenbroek hoeven hiervoor vanzelfsprekend ook geen huur te betalen.

C. Veiligheid

Zijn de vluchtelingen gecontroleerd de veiligheid en gezondheid?

Ja. De vluchtelingen zijn gescreend bij het aanmeldcentrum. Bij aankomst in Gemert-Bakel screent een medewerker van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) de vluchtelingen nog eens op gezondheid.

Hoe garanderen de gemeente en het COA de leefbaarheid en veiligheid op en rond de sporthal?

Veiligheid is de zorg van gemeente en politie. De vluchtelingen moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Er is permanent toezicht en beveiliging aanwezig op de locatie.

Kan ik mijn kinderen buiten laten spelen? Of ’s avonds mijn hond uitlaten?

Ja. Als u zich zorgen maakt om veiligheid: er is permanent toezicht en beveiliging op en rond de opvanglocatie aanwezig. De ervaring vanuit regiogemeenten, waar de opvanglocatie ook in nabijheid van een school was, leert dat er geen overlast was voor de omgeving.

Welke vorm van toezicht is er gedurende de periode van 5 nachten?

Er is permanent toezicht en beveiliging in de opvanglocatie aanwezig. Gemeente en het Rode Kruis zorgen voor toezicht. Een beveiligingsbedrijf, dat eerder ook betrokken is geweest bij crisisnoodopvang in de regio, zorgt voor de beveiliging. Verder is de politie bereikbaar zoals gebruikelijk: voor spoedzaken belt u 112 en voor andere vragen kunt u terecht op 0800-8844.

Is er tijdens de opvang begeleiding aanwezig?

Er zijn 24 uur per dag medewerkers van de gemeente en van het Rode Kruis aanwezig.

Is er extra politie-inzet om problemen te voorkomen?

Nee, er is wel permanent toezicht en beveiliging aanwezig in en rond de sporthal. De politie is zoals gebruikelijk bereikbaar als dat nodig is.

De opstapplaats voor leerlingenvervoer is in de buurt van de opvanglocatie. Gaat dit gewoon door?

Ja, het leerlingenvervoer gaat in de periode van de crisisnoodopvang gewoon door, op de gebruikelijke locatie. Tijdens de ‘opstap-uren’ van het leerlingenvervoer is er iemand van de gemeente ter plekke aanwezig.

D. Communicatie

Waarom zijn inwoners niet betrokken?

Zoals de term crisisnoodopvang al aangeeft, is deze nodig op korte termijn. Het college heeft besloten om haar verantwoordelijkheid te nemen in de eerste opvang van vluchtelingen en maakt daarom crisisnoodopvang beschikbaar. Daarom is er geen mogelijkheid tot inspraak. Uiteraard is er voor inwoners wel ruimte om hun zorgen te uiten, om vragen te stellen of om te bekijken welke hulp er nodig is.

Hoe informeren jullie de inwoners, zoals omwonenden?

Omwonenden (uitgangspunt van straal 350 meter en er is rekening gehouden met natuurlijke begrenzing) in de directe omgeving van sporthal Molenbroek ontvangen een brief. Ditzelfde geldt voor de gebruikers van de sporthal en –velden daaromheen. De gemeente heeft een besloten bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, besturen van verenigingen van Sporthal Molenbroek en verenigingen die in de nabijheid liggen van de sporthal. Alleen genodigden zijn welkom op vertoon van de uitnodiging.Voor alle inwoners is er woensdag 18 november een speciaal infopunt ingericht in het gemeentehuis. U bent van harte welkom ’s avonds van 17.00 uur tot 19.00 uur. Op onze website houden we een liveblog bij. Updates geven we aan via onze Facebookpagina (/gemeenteGemertBakel) en Twitteraccount (@gemGemertBakel). Door ons te volgen, ontvangt u deze updates automatisch.

E. Hulp aanbieden

Met wie kan ik contact opnemen als ik wil helpen?

Als er vrijwilligers nodig zijn, laten we dat via onze website, Twitter of Facebook weten. Dan geven we ook aan hoe u zich kunt aanmelden. Waar kan ik spullen brengen? Als er spullen nodig zijn, laten we dat via onze website, Twitter of Facebook weten. Dan geven we ook aan waar u die spullen kunt afgeven.

Ik wil graag huisvesting aanbieden voor asielzoekers. Wat moet ik doen?

U kunt hierover contact opnemen met het COA, het Centraal orgaan asielzoekers. De afdeling publieksvoorlichting van het COA is op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 14.00 uur te bereiken via het algemene telefoonnummer 088-7157000. Algemene informatie vindt u op www.coa.nl. Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van COA.

F. Overig

Zijn er voor de gemeente kosten aan verbonden?

De gemeente ontvangt van het COA een vergoeding voor de crisisnoodopvang.

Vindt er een evaluatie plaats?

Ja, er volgt een evaluatie.

Blijven deze mensen daarna in de gemeente wonen?

Nee, ze gaan naar een meer permanente (nood)opvanglocatie buiten de gemeente GemertBakel. Het COA regelt dit.

Komt er na de eerste groep vluchtelingen weer een volgende groep?

Op dit moment gaat het om de opvang van 200 personen vanaf 20 november.

Komt er een asielzoekerscentrum in Gemert-Bakel?

Dit verzoek gaat puur om crisisnoodopvang.

Is de gemeente verplicht om deze opvang aan te bieden?

Nee, de gemeente is niet verplicht deze opvang aan te bieden. Het college heeft echter besloten om haar verantwoordelijkheid te nemen in de eerste opvang van vluchtelingen en maakt daarom crisisnoodopvang beschikbaar.

Wie betaalt deze opvang?

Het COA geeft een vergoeding voor de opvang van de mensen.

Kan ik geld doneren?

Kijk hiervoor op de website van COA.

Zitten er ook kinderen in de opvanglocatie?

Dat is mogelijk. Als deze locatie tijdelijk is, waar worden de vluchtelingen hierna dan gehuisvest? Het COA bepaalt waar deze mensen voor een langere periode worden opgevangen. ————————————————–

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag via het contactformulier op de website van de gemeente of bel (0492) 378 500 tijdens de openingstijden. Waar kan ik terecht voor meer informatie? Voor vragen en opmerkingen over de crisisopvang in Gemert kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis contact met ons opnemen, (0492) 378 500. Houd voor updates ook onze website, Facebookpagina en Twitteraccount in de gaten. Algemene informatie vindt u op de site van het COA . De afdeling publieksvoorlichting van het COA is op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 14.00 uur te bereiken via het algemene telefoonnummer 088-7157000. Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden.