15 juni 2016

Boekel bouwt Tiny Houses: ‘50% meer statushouders opvangen’

BOEKEL – In de gemeente Boekel komen Tiny Houses waarin statushouders tijdelijk ondergebracht kunnen worden.  Boekel gaat extra statushouders huisvesten: 50% bovenop de taakstelling, voor vijf jaar. Voor 2016 komt onze gemeente daarmee op een taakstelling van 39 personen. In samenwerking met PeelrandWonen werkt de gemeente aan aanvullend aanbod door doorstroming binnen reguliere huurwoningen en bouw van flexibele woningen voor alleenstaanden. De gemeenten, Boekel, Uden en Landerd, werken samen in de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders. 

 Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) doet een beroep op de gemeenten om de wachtende statushouders zo spoedig mogelijk huisvesting te bieden. Deze statushouders zijn met name alleenstaanden, veelal met een verzoek om gezinshereniging. Het aantal te huisvesten statushouders, in combinatie met de samenstelling (voornamelijk alleenstaanden), vraagt nu om extra maatregelen.

Flexibele huisvesting

Woningstichting PeelrandWonen neemt verantwoordelijkheid voor de toegenomen taakstelling door te werken aan aanvullend huuraanbod; voor de reguliere woningbehoefte en voor de opvang van statushouders. Daarnaast wordt flexibele aanvullende huisvesting voor alleenstaanden gerealiseerd.

 Extra huurwoningen

Er komt aanvullend aanbod reguliere huurwoningen voor alle doelgroepen xtra huurwoningen in de Kerkstraat en De Donk. Een aantal woningen is uit de verkoop gehaald en gerenoveerd om opnieuw te verhuren. Er zijn versneld extra inbreidingsplannen voor reguliere huurwoningen in de Irenestraat, Donkstraat/Grootveld en Donkstraat 5. Hierdoor ontstaat doorstroming in de huurwoningen waardoor er, verspreid over de gemeente, ruimte beschikbaar komt voor statushouders.

Kamerhuur

Voor alleenstaande statushouders worden een aantal tijdelijke extra maatregelen voorbereid: kamergewijze verhuur. Een huurwoning wordt verbouwd voor kamergewijze verhuur. In vier wooneenheden komen 4 of 5 statushouders te wonen met gezamenlijk gebruik van keuken en sanitair.

Tiny Houses

PeelrandWonen gaat een extra woonvorm in Boekel realiseren. Deze woonvorm past bij de vraag vanuit de COA, maar biedt ook passende huisvesting voor andere (urgente) doelgroepen. Daarbij wordt gedacht aan het concept Tiny Houses, kleine woningen waar twee personen in kunnen wonen. Het voorstel is om in eerste instantie acht  van deze woningen te plaatsen. Dat levert woonruimte voor in totaal zestien personen. Afhankelijk van de ervaringen en behoefte kunnen in een latere fase nog aanvullend woningen geplaatst worden.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Op verzoek van Oosterpoort jeugdhulpverlening zijn de mogelijkheden onderzocht om huisvesting te realiseren voor de opvang van acht  AMV’ers (statushouders) met begeleiding.

 

Locaties tijdelijke huisvesting

Voor de mogelijke tijdelijke huisvesting van statushouders zijn de volgende locaties aangewezen. Locatie 1: een gebied op toekomstig woningbouwlocatie De Run. De gemeente bereidt samen met PeelrandWonen plannen voor om daar huisvesting te realiseren. Het gaat in eerste instantie om acht Tiny Houses voor twee bewoners per woning voor de duur van tien jaar. Mogelijk komt op deze locatie ook de huisvesting voor 8 alleenstaande minderjarige vluchtelingen met begeleiding door Oosterpoort jeugdhulpverlening. In dat geval worden hiervoor tijdelijke units geplaatst voor de duur van vijf jaar. Locatie 2: aan de Kerkenekkerpad, aan de westrand van De Donk. Deze locatie komt mogelijk later in beeld voor huisvesting van statushouders. Dat gebeurt op grond van ervaringen aan De Run en wanneer de noodzaak daartoe aanleiding geeft.

 

Integratie

Naast huisvesting heeft de gemeente ook de taak om begeleiding te organiseren. Bij de vestiging van de statushouders biedt Vluchtelingenwerk Boekel de statushouders maatschappelijke begeleiding. Vanuit de gemeente wordt deze groep ondersteund. De subsidie wordt aangepast aan de gestegen kosten. En er wordt meegedacht over opzet in inhoud en versterking van de organisatie en vrijwilligers. Vanaf 2016 wordt de begeleiding uitgebreid met een zogenaamde participatieverklaring. Onderdeel daarvan is uitleg over de normen en waarden van onze gemeenschap. Wat zijn je rechten en plichten? Wat kun je verwachten van onze maatschappij en wat wordt er van jou verwacht? Dit is een uitgebreid ‘Welkom in Nederland’, dat wordt afgesloten met een formele ondertekening van een participatieverklaring. Daarnaast krijgen de statushouders te maken met de verplichtingen vanuit de Wet Inburgering en de Participatiewet. De nieuwe inwoners komen bij de cliëntengroep van de sociale dienst Optimisd om in te burgeren. Wij streven ernaar dat deze cliënten al in een vroeg stadium gekoppeld worden aan een consulent werk. Zij kunnen de vorderingen in het inburgeren volgen en eventueel aanvullend activiteiten ondernemen voor een betere participatie. Voor deze doelgroep gaat extra trajectbegeleiding ingezet worden.

 

Meedenken over meedoen

Op 14 juli wordt een bijeenkomst georganiseerd over de integratie van de statushouders in de gemeente. Hierbij worden organisaties, verenigingen, bedrijven en inwoners uitgenodigd mee te denken over de mogelijkheden voor de nieuwe inwoners om mee te doen in Boekel, wat zij nodig hebben om de nieuwe inwoners te helpen met integreren en wat kansen en eventuele obstakels zijn in de integratie.