College Gemert-Bakel neemt veel wensen van gemeenteraad over

GEMERT – De meerjarenraming tot 2021 is “structureel sluitend met jaarlijkse overschotten”, schrijven B&W. Wat over is gaat naar “de algemene reserve om het weerstandsvermogen verder op te bouwen. De begroting biedt ruimte voor nieuwe investeringen.” B&W nemen daarom nogal wat moties en amendementen van de raad over.

(Door onze politiek verslaggever)

Op het begrotingsvoorstel van B&W dienen CDA, Dorpspartij en D66 zes amendementen en twaalf moties in. Ouderen Politiek Actief (OPA), PvdA en Lokale Realisten zien daarvoor geen aanleiding. Ton Vogels (Lokale Realisten): “Heeft het zin onderdeeltjes te amenderen als het fundament niet juist is?” (zie ‘Collegepartij Lokale Realisten keurt begroting 2018 af’, elders in deze krant). De amendementen zijn voorstellen om een B&W-voorstel te wijzigen. Wordt een amendement aangenomen, dan moeten B&W het gewijzigde besluit uitvoeren. Moties zijn verzoeken/wensen van de raad aan B&W. Wordt een motie aangenomen, dan blijven B&W vrij deze al dan niet uit te voeren.

Eén wordt weggestemd, één wordt aangenomen, één ingetrokken, drie overgenomen. Zo krijgt het CDA-amendement om de OZB niet te verhogen met 1,5% inflatiecorrectie voldoende steun. Het D66-amendement om van raadsvergaderingen toch weer schriftelijke notulen te verstrekken –bij experiment gebeurde dat niet langer- wordt gesteund door de hele raad. Het CDA trekt zijn amendement in om de eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te betalen uit het zorgbudget. Het college neemt drie amendementen over. Dat betreft een amendement van de Dorpspartij om voor de waterberging bij nieuwbouwprojecten compensatieregelingen en maatwerk te treffen. Ook een CDA-amendement wordt overgenomen om eenmalig 42.500 euro beschikbaar te stellen voor de bibliotheek en na evaluatie te bezien of dat blijvend wordt. En overgenomen wordt een amendement van Dorpspartij en CDA om Scouting Willibrordus en wandelsportvereniging ZUTh voor hun gezamenlijke nieuwbouw maximaal 1/3 deel van de kosten te subsidiëren.

Twee worden aangenomen, twee ingetrokken en acht overgenomen. Allen zijn voor het Dorpspartij-verzoek de nota grondbeleid te actualiseren en de bijpassende wens van D66 dat binnen zes maanden te doen en daarover te communiceren. Het CDA trekt twee moties in. Wethouder Miranda De Ruiter neemt de motie over over sporthal De Beek in Bakel in relatie tot kindcentrum De Bakelaar, maar met een ander proces. Daarmee gaat het CDA akkoord. En presentatie in februari van scenario’s die de dorpsregisseurs in Bakel opstellen voor verbetering van het centrum blijkt al de bedoeling.

Overgenomen worden de CDA-moties om jaarlijks tijdig geïnformeerd te worden wanneer aanpassingen kunnen worden ingediend voor de busdienstregeling; het fietspad aan de Handelse zijde van de nieuwe fietsbrug over de Noord-Om te verharden; voor het speelveldje in Milheeze zes scenario’s uit te werken en om in Den Haag te lobbyen om Gemert-Bakel ‘pilotgemeente’ te maken voor intensieve veehouderij en zo extra rijksgeld te kunnen verkrijgen. Ook van de Dorpspartij nemen B&W drie moties over: meer zicht en grip krijgen op de kwaliteit en de vraag naar jeugdzorg, de notitie ‘stand van zaken dementie-vriendelijk Gemert-Bakel’ actualiseren en komen met een plan van aanpak voor 2018, en in alle zeven kernen dezelfde voorwaarden hanteren voor het toestaan van winterterrassen bij horecagelegenheden. Tenslotte nemen B&W ook de D66-motie ‘meer groen in de wijk’ over: openbaar groen in woonwijken te behouden of te ontwikkelen.

 

Foto's:


1