Zienswijze 2×2-baans N279 unaniem gesteund door gemeenteraad Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – De gemeenteraad van Gemert-Bakel blijft vasthouden aan een 2×2-baans N279 zonder lange omleiding en met hele aansluiting op Bakel. Een zienswijze met die strekking op het ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP) N279Veghel-Asten kreeg donderdag de steun van alle raadsfracties.

Door Marcel Bosmans

Het provinciebestuur en de andere regiogemeenten schaarden zich eerder achter een voorkeursalternatief zonder rijbaanverdubbeling en met een lange omleiding en een indirecte aansluiting op Bakel. Door een zienswijze in te dienen behoudt Gemert-Bakel de mogelijkheid om later in de procedure beroep aan te tekenen tegen het geplande tracé.

 

Geen lange omleiding

In de zienswijze herhaalt de gemeente geen medewerking te willen verlenen aan de lange omleiding om Dierdonk, omdat deze geen oplossing biedt voor de bereikbaarheid van de Gemert-Bakel. Ook blijft de gemeente op het standpunt dat de N279 2×2-baans met een inprikker bij Helmond en een hele aansluiting op Bakel moet worden en dat er een oplossing voor de Beekse Brug moet komen.

 

Argumenten

Gemert-Bakel onderbouwt deze visie met een aantal argumenten. Zo zou nut en noodzaak van de lange omleiding niet zijn aangetoond, deze omleiding kwetsbaar natuurgebied aantasten en zorgen voor een onevenredige toename van fijnstofin het gebied. Daarnaast zou de groenrealisatieen natuurcompensatie onvoldoende geborgd zijn, de keuze voor 2×1 niet toekomstbestendigzijn, een halve aansluiting op de N279 te weinig bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Bakel en zou het ruimtelijke kwaliteitsplan niet juridisch geborgd zijn.

Over de meerwaarde van verdubbeling zijn alle raadsfracties het eens, maar over de andere argumenten wordt verschillend gedacht.

 

Opvallend

Opvallend is dat de drie partijen die ook in provinciebestuur vertegenwoordigd zijn op Staten niveau voor 2×1-baans en op Gemert-Bakels niveau voor 2×2-baans opteren. SP Gemert-Bakel heeft haar standpunt gewijzigd en is nu ook voor een verdubbeling en een hele aansluiting voor Bakel. Stan van Kollenburg(SP):“Als het verkeer niet goed kan doorstromen is dat slecht voor de gezondheid, omdat er dan meer fijnstofuitgestoten wordt en extra geluidsoverlast optreedt.”

 

Verkwisting van 50 miljoen

Wim Meulenmeesters(CDA) staat volledig achter de zienswijze: “Een nieuw tracé zou een politieke blunder zijn en een verkwisting van 50 miljoen euro aan belastinggeld. Deze route zou bovendien een natuurgebied doorkruisen dat nog maar net aangelegd is. Een halve aansluiting zou betekenen dat het verkeer vanuit Bakel alleen in de richting Asten kan gaan. Ook is er geen duidelijkheid over het oplossen van de verkeersproblemen bij de Beeksebrug. Er wordt kortom op geen enkele wijze rekening gehouden met de wensen van Gemert-Bakel. Als het niet lukt om daar in goed overleg met de provincie en buurgemeentenuit te komen, dan is het CDA voor een gang naar de Raad van State.”

 

Niet zaniken over details

Henk Giebels (Lokale Realisten /D66) denkt dat dreigen met juridische stappen averechts werkt. Gemert-Bakel ligt niet aan een snelweg, spoorlijn of kanaal, dus dat er een betere ontsluiting moet komen is helder. Een betere verbinding met Eindhoven, waar steeds meer mensen vanuit onze gemeente zullen gaan werken, staat dan voorop. Ook een 2×2-baans N279 draagt bij aan een betere doorstroming. Maar ga niet zaniken over details. Wil je een betere ontsluiting, dan moet je daar wat voor over hebben en dus bereid zijn om iets in te leveren. Met de zienswijze zoals die er nu ligt, bereik je in de onderhandelingen niks.”

 

Comprimeren

Ook Walter Manders (VVD) vindt een deel van de argumenten in de zienswijze geen hout snijden. “Het is beter om deze te comprimeren tot 2×2 plus een oplossing voor de BeekseBrug. Ik denk dat we dan ook kans maken om gehoord te worden. Zeker omdat er nieuwe verkeersmodellen aankomen.”

 

Cherrypicking

Toon Coopmans (Dorpspartij) is daar niet van overtuigd: “Veel inwoners hebben het gevoel dat Gemert-Bakel voor de provincie en de steden slechts een hindernis is op weg van A –Veghel- naar B –Helmond-. Juist infrastructuur zou een thema moeten zijn waar je als regio samen de schouders onder zetten. Helaas doet iedere gemeente aan ‘cherrypicking’ en staat Gemert-Bakel onder aan de boom met lege handen, omdat de provincie er vrolijk aan meedoet.”

 

Unaniem

Een poging van Bart van Oort (fractievoorzitter Dorpspartij) om tijdens een schorsing alle partijen op één lijn te krijgen strandt. Wat in de zienswijze tussen haakjes kan en waarachter een uitroepteken hoort, daarover blijven de meningen verdeeld. Toch blijken uiteindelijk alle raadsleden bereid om de zienswijze te ondersteunen.

Archieffoto: De N279bij Aarle-Rixtel.

Foto's:


Z
  1. Schuif alles op de zorg van de tekorten, heel makkelijk voor deze kwetsbare groep.
    Maar VIER FULTIME wethouders, waarvan 2 banen van de 4 al ontslag boven het hoofd hing.
    Laten we dan maar WeTHOUDER worden voor € 80.000 exclusief onkosten en pensioen