‘Supermarkten clusteren in dorpscentra Gemert-Bakel’

GEMERT-BAKEL – Supermarkten zijn alleen gewenst in de dorpscentra en grootschalige detailhandel alleen langs de N272 op het Gemertse bedrijventerrein Wolfsveld. Dat is de strekking van het Ontwerp-paraplubestemmingplan detailhandel. Het document wordt naar verwachting op 14 maart 2019 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gemeente Gemert-Bakel heeft in november 2017 een voorbereidingsbesluit genomen dat gaat over supermarkten en grootschalige detailhandel. Het besluit betekende dat de gemeente een jaar de tijd had om een bestemmingsplan voor te bereiden waarin duidelijk is waar supermarkten en grootschalige detailhandel in Gemert-Bakel gewenst zijn. Tot die tijd hoeft de gemeente geen nieuwe vergunningen voor supermarkten of grootschalige detailhandel op mogelijk ongewenste locaties af te geven.

Duurzame detailhandel Gemert-Bakel

In juli heeft de raad de visie Duurzame Detailhandel Gemert-Bakel vastgesteld. Deze visie heeft de gemeente nu verwerkt in een ontwerp paraplubestemmingsplan. Na het onherroepelijk zijn van dit bestemmingsplan is de visie juridisch verankerd.In het plan staat dat Gemert-Bakel streeft naar een clustering van supermarkten binnen de winkelconcentratiegebieden van de dorpen Gemert en Bakel én binnen de kernen van de overige kerkdorpen. Daarnaast is een wens om grootschalige-en/of perifere detailhandel zo veel mogelijk te clusteren in de zone langs de N272 van het bedrijventerrein Wolfsveld in Gemert. Door het voorbereidingsbesluit was het niet mogelijk om nieuwe aanvragen voor supermarkten en grootschalige detailhandel in te dienen. “Dat was van belang om op een zorgvuldige manier de concept visie detailhandel met inwoners, ondernemers en politiek te kunnen bespreken”, aldus de gemeente Gemert-Bakel.

Groeskuilen

Het door het college genomen besluit om akkoord te gaan met het ontwerp van het paraplubestemmingsplan“Detailhandel Gemert-Bakel” heeft geen betrekking op de locatie Groeskuilen in Gemert. Eerder heeft de gemeente een vergunning verleend voor twee supermarkten aan op deze plek. Tegen deze vergunning is door meerdere partijen beroep ingesteld. Op 4 september heeft de rechtbank de beroepschriftenongegrond verklaard. Partijen overwegen nu hoger beroep aan te tekenen. De locatie Groeskuilen zou volgens de nieuwe visie geen locatie zijn waar grootschalige detailhandel en supermarkten gewenst zijn. Echter betreft de Groeskuilen een eerder vergunde situatie, conform het toen geldende bestemmingplan. Daarom is deze specifieke locatie niet volgens de nieuwe visie verwerkt in het paraplubestemmingsplan.

Foto's:


B