PIP N279: geen beweging richting Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Geen 2×2 rijstroken. Geen hele aansluiting voor Bakel. Geen streep door de Lange Omleiding. Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Asten-Veghel dat aan Provinciale Staten is voorgelegd houdt volgens verkeerswethouder Inge van Dijk geen rekening met de wensen van Gemert-Bakel.

Van de redactie

Met ongelijkvloerse kruisingen, slimme technologie en een omleiding om Dierdonkdoor het buitengebied van Bakel wil het provinciebestuur de doorstroming op de drukke N279 tussen Veghel en Asten bevorderen. Het andere deel van de provinciale weg, tussen Den Bosch en Veghel, is al aangepakt. Daar is gekozen om het aantal rijstroken te verdubbelen van twee naar vier. Tussen Veghel en Asten kiest Gedeputeerde Staten (GS) niet voor een verbreding, met uitzondering van een wegvak in Veghel.

Volgens het provinciebestuur blijkt uit verkeersprognoses dat 2×1 rijstroken voor de komende jaren voldoende is voor een veilige doorstroming van het verkeer. Met uitzondering van Veghel zijn er wel ongelijkvloerse kruisingen voorzien, waarbij de viaducten zo gebouwd worden dat uitbreiding naar 2×2 rijstroken mogelijk is zonder ingrijpende aanpassingen te hoeven doen.

Lange Omleiding

Ook opteert GS voor een Lange Omleiding om de Helmondse wijk Dierdonk. Gedeputeerde verkeerszaken Christophe van der Maat verwacht dat ongeveer de helft van het verkeer de nieuwe omleiding volgt, waardoor de overlast voor wijkbewoners langs het huidige tracé verminderd wordt. Dat geldt niet voor bewoners van het Bakelse buitengebied dat door de omleiding doorsneden wordt, want die krijgen er een doorgaande weg in de achtertuin bij.

Het PIP komt dus niet tegemoet aan de wens van de gemeenteraad en het college van Gemert-Bakel om het aantal rijstroken op de N279 tussen Veghel en Asten te verdubbelen en af te zien van de Lange Omleiding. “Verbreding van de bestaande route langs het kanaal is nodig om de verkeersproblemen op te kunnen lossen. Op het deel van de N279 tussen Den Bosch en Veghel is doorstroming aanzienlijk verbeterd sinds het aantal rijstroken is verdubbeld. Dat ziet toch iedereen? Waarom eromheen blijven draaien”, vraagt wethouder Inge van Dijk zich af. “Uit alle opjectieveonderzoeken reportages blijkt dat een 2×2-baans N279met ongelijkvloerse kruisingen minimaal hetzelfde resultaat oplevert tegen per saldo lagere kosten. Een Lange Omleiding is een te dure optie. Een deel van die 50 miljoen die daarvoor gereserveerd is kun je beter gebruiken om het huidige tracé te verbreden. Dan ben je direct klaar voor de toekomst.”

Smart Mobility

De N279 maakt deel uit van het programma SmartwayZ.NL waarmee overheden en marktpartijen samen de bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren door knelpunten in de infrastructuur op te lossen en nieuwe technieken op het gebied van Smart Mobility toe te passen. Samen met logistieke bedrijven uit Veghel, Gemert en Helmond ontwikkelt de provincie onder andere een datasysteem dat logistieke stromen op en rond de N279 realtime in beeld brengt. Dit systeem maakt het op termijn mogelijk dat vrachtverkeer bij verkeerslichten bijvoorbeeld prioriteit krijgt waardoor vrachtwagens minder hoeven te stoppen en op te trekken. Om dat mogelijk te maken worden vooruitlopend op de reconstructie van de N279al intelligente verkeerslichten geplaatst. Van Dijk verwacht daar geen wonderen van. “Niemand kan garanderen dat Smart Mobily een antwoord biedt op de problemen. Wij denken eerlijk gezegd niet dat die hierdoor opgelost worden.”

Natuurcompensatie

Voor de aanpassingen aan de N279 moet 45 hectare natuur gecompenseerd worden. De aanleg van een begroeid ecoduct, dassentunnels en voorzieningen voor dieren om de Zuid-Willemsvaart over te kunnen steken maken daar deel van uit. Daarnaast willen de provincie en het waterschap de reconstructie aangrijpen om de waterhuishouding in het gebied toekomstbestendigte maken. Met oog op de veranderingen in klimaat zoekt het waterschap naar mogelijkheden om in tijden van droogte of juist extreme natte tijden het water te reguleren. Bij Bakel en Keldonk kunnen volgens Van der Maat zones ingericht worden waar in natte tijden water opgeslagen kan worden. Deze locaties zouden ook als recreatiegebied gebruikt kunnen gaan worden. Ook wil de gedeputeerde 9 miljoen euro uittrekken voor slimme geluidsmaatregelen, zoals stiller asfalt, om de overlast voor aanwonenden te beperken.

Gemeenteraad

Gedeputeerde Staten vraagt de gemeenteraad om een reactie op het voornemen om een PIP voor de N279 vast te stellen. Daarmee neemt zij de bevoegdheid om het bestemmingsplan vast te stellen over van de gemeente(n). De raad van Gemert-Bakel wordt per brief gevraagd om hierover een standpunt in te nemen. Daarnaast kan inhoudelijk gereageerd worden op het plan waarbij de gemeenteraad de ingenomen standpunten uit de zienswijze nog eens kan bekrachtigen of bepaalde thema’s kan benadrukken. Het is een formele procedurestap die in principe los staat van een eventuele zienswijze -en later- bezwaar en beroep. Van Dijk “Een advies van het college aan de raad staat deze week op de besluitenlijst De provincie verlangd over twee weken antwoord. We vinden het belangrijk dat de fracties zich hierover uitspreken. Het standpunt van Gemert-Bakel is nu nee en dat zal bevestigd moeten worden. Dat gebeurt in de raadsvergadering van donderdag 8 november aanstaande.”

Beroep

Mocht Provinciale Staten akkoord gaan met het PIP dan kan kan Gemert-Bakel beroep aantekenen, desnoods tot aan de Raad van State. “Daarvoor is het nog te vroeg”, vindt de wethouder, “maar ik weet niet wat de toekomst brengt. De provincie vraag heel veel en zet daar op dit moment heel weinig tegenover. Zelfs een directe aansluiting voor Bakel -mocht er toch een Lange Omleiding komen- is geen optie. Zoals de zaken er voorstaan zie ik niet in waarom we ons achter het provinciebestuur zouden moeten scharen. In de richting van Gemert-Bakel zit het muurvast.”

Foto: Wethouder Inge van Dijk.