Herbestemming kasteel van Gemert start in 2020

GEMERT – Het college van Gemert-Bakel wil onderzoeken of één gemeentelijk cultuurhuis op het kasteeldomein haalbaar is. Eigenaar BL Huisvesting hoopt in het najaar van 2020 te starten met de restauratie van de historische locatie in het centrum van Gemert.

Door Marcel Bosmans

De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de eerste fase van herbestemming. Daarbij wordt de naoorlogse refter gesloopt, komen in het hoofdgebouw negen appartementen en in de Jezuïetenvleugel/voorburcht een hotel-restaurant met 35 kamers en kleinschalig theater. In de donjon is een museum en bruidssuite gepland.

Om de toegankelijkheid te verbeteren wil BL Huisvesting de donjon en Jezuïetenvleugel van een lift en een nieuw trappenhuis voorzien.De middeleeuwse gewelven van de hoofburcht blijven toegankelijk voor VVV-rondleidingen.

Pop-up

Op het grasveld aan de binnengracht tegenover de donjon, zou een tijdelijk pop-uprestaurant moeten verrijzen. De tentconstructie met terras zou dan in de periode april-november van donderdag tot en met zondag als restaurant in gebruik zijn.

Ommuurde tuin

Bewoners van de appartementen kunnen in fase 1 hun auto op het kasteelplein neerzetten en bezoekers in de ommuurde tuin tegenover het kasteel.

Refter en kapel

De kapel blijft voorlopig nog overeind. Als de refter afgebroken is, kan het bouwverkeer via twee tijdelijke bruggen vanaf het Ridderplein het kasteel bereiken. De onderdoorgang in het poortgebouw is te smal en te laag voor grote vrachtwagens. De gevels die na de sloop vrijkomen worden in de oorspronkelijke stijl hersteld. In het verleden verwijderde dakkapellen en schoorstenen keren eveneens terug.

Gasloos

De restauratie gaat gepaard met verduurzaming. Het kasteel gaat van het gas af. BL huisvesting kiest voor warmte- en koudeopslag, waarbij aardwarmte uit de bodem wordt gehaald. Ook worden vloeren, wanden en de kapconstructie optimaal geïsoleerd.

Restauratie

De keuze voor een gefaseerde herbestemming betekent dat er vaart achter de restauratie kan worden gezet. Kasteelbewaarder Bas van de Laar (BL Huisvesting) : “Door jarenlange leegstand raakt het kasteel steeds verder in verval. In 2012 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar inspecties wijzen uit de conditie van de gebouwen opnieuw sterk achteruitgaat. De houten kozijnen rotten weg, ramen zijn kapot, het lei op de daken moet deels vervangen worden en het vocht hoopt zich op. Er moet dus snel iets gebeuren. De prioriteit ligt nu bij restauratie en een invulling op korte termijn, medio 2021. Uitbreiding, denk aan de verdubbeling van de hotelcapaciteit, komt pas aan de orde in een volgende fase.”

Cultuurhuis

Een van de opties voor de toekomst is een nieuw cultuurcluster voor Gemert-Bakel binnen de grachten. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een honderzoek in te stellen naar de haalbaarheid. Wethouder Wilmie Steeghs: “In het coalitieakkoord hebben we de wens uitgesproken om één cultuurhuis voor Gemert-Bakel te realiseren. In het kasteel dat BL Huisvesting voor ogen heeft is al een theater voorzien. Door te onderzoeken of beide gecombineerd kunnen worden geven we een impuls aan de ontwikkeling van het kasteel, het culturele aanbod en het centrum van Gemert. Er ligt en kans. Grijpen we die niet, dan krijgen we daar misschien eeuwig spijt van. Het is nu of nooit.”

Eendracht

Om de Eendracht en KunstLokaal in stand te kunnen houden zijn op termijn forse investeringen nodig. De twee huidige cultuurhuizen zijn in de basis verouderd. Clustering op een andere plek betekent dat de huidige locaties herbestemd kunnen worden, bijvoorbeeld voor woningbouw. Daarmee zou de kosten van de verhuizing geheel of gedeeltelijk gedekt kunnen worden.

De Lage Beemden

Of belangrijke gebruikers als Bibliotheek De Lage Beemden, poppodium De Bunker en Omroep Centraal mee kunnen naar het kasteel is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of het om huur of koop van ruimte zou gaan. Wethouder financiën Miranda de Ruiter geeft aan dat er nog geen onderzoeksvragen op papier zijn gezet.

Masterplan

BL Huisvesting werkt met gemeente, provincie en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed aan een Masterplan 2020-2025 voor het kasteel en omliggende gronden. Het onderzoek naar één cultuurhuis is nog niet klaar als het Masterplan aan de college en raad wordt voorgelegd. Dat gebeurt binnen een half jaar. Zonder goedkeuring wordt er geen omgevingsvergunning voor de eerste fase van herbestemming verstrekt.

Gemeenteraad

De gemeenteraad buigt zich op donderdag 7 november aanstaande over de nieuwe begroting. Daarin is een voorstel opgenomen om 182.000 euro uit te trekken (150.000 euro, ex btw) voor een onderzoek naar de haalbaarheid van één cultuurhuis op het kosteeldomein.

Foto: Impressie van voorburcht en Jezuïetenvleugel na restauratie.

Foto's:


0