Unieke raadsvergadering Gemert-Bakel door maatregelen coronavirus

GEMERT – Een raadstafel met slechts twaalf van de eenentwintig raadsleden, een lege publieke tribune, de raadsgriffier die niet naast, maar ver van de burgemeester zit, één ambtenaar die zijn collega’s vertegenwoordigt, geen wethouders en aan de perstafel enkel de verslaggever van het Gemerts Nieuwsblad. Kortom: ongewone omstandigheden, veroorzaakt door ‘het virus’.

(Door onze politiek verslaggever)

Ook anders dan anders was dat de gemeentebode niet rondkwam met koffie of thee. Dat hoefde ook niet, want –ook ongebruikelijk- de vergadering duurde maar vijf minuten. Dat bleek echter wat al te kort. Raadslid Rens de Haas (Dorpspartij) attendeerde de burgemeester erop dat deze één ‘hamerstuk’ over het hoofd had gezien. De burgemeester heropende daarop deze toch al “zeer bijzondere raadsvergadering”, om hem na een positief besluit twee minuten later alsnog echt te kunnen sluiten.

Rechtsgeldig

Negen raadsleden hadden zich afgemeld. Zodoende was van het aantal raadsleden de helft plus één aanwezig. Dat is nodig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Henk Giebels

Het afscheid van raadslid Henk Giebels (Lokale Realisten/D66) en de bespreekpunten van de agenda werden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Die staat gepland voor 16 april. Of deze dan kan doorgaan is echter zeer de vraag, gezien de almaar strengere maatregelen die nodig blijken om grip te krijgen op de COVID-19-epidemie.

Afhameren

De beslispunten van 19 maart waren voorbesproken in vergaderingen van de raadscommissies. Daar bleken over deze onderwerpen alle neuzen dezelfde kant op te staan. Verdere bespreking in de raadsvergadering was daardoor niet nodig. De voorzitter kon ze snel één voor één ‘afhameren’. Alle tien voorstellen werden dan ook met algemene stem aangenomen.

Geen geitenstal

Zo stemde de gemeenteraad in met de aanschaf van een dienstauto voor de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), wordt een ‘verklaring van geen bedenkingen’ geweigerd zodat aan het Muizenhol 1 in Bakel geen geitenstal kan worden gerealiseerd, wordt het ‘bestemmingsplan Gemert-Bakel stedelijke gebieden’ op een aantal punten herzien, wordt de ‘verordening individuele inkomenstoeslag’ gewijzigd om een gezins- en werktoeslag in te voeren, stemt de raad in met de eerste begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, met de gewijzigde begroting van Senzer, met de ‘Kadernota GGD’, met een eenmalige bijdrage aan de GGD om de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4-jarigen te kunnen integreren, met de herbenoeming van een lid van de gezamenlijke rekenkamercommissie voor Gemert-Bakel en Laarbeek en met de benoeming van een nieuw extern lid dat tevens voorzitter zal zijn van deze commissie.

Foto: De gemeenteraad in ongewone samenstelling.

Foto's:


U