Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

REGIO – Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden stelt waterschap Aa en Maas sinds 20 mei een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. In het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen.

Ook het besproeien van tuinen en sportvelden uit sloten en beken is verboden. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. Nog niet eerder is het verbod zo vroeg ingesteld.
Wel gelden enkele uitzonderingen, zoals beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is: In onze regio zijn dat de benedenstroomse gedeelte van de Raam, het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond. Ook mag water worden onttrokken oor het blussen van branden, voor het water geven aan vee via weidepompen, via peilgestuurde drainage, door deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water voor het conserveren en hergebruiken van water, en voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn grasland, maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Het verbod geldt voor rood gearceerde gebieden

Foto's:


0