Plan woningbouw en verkeersoplossingen kasteel van Gemert aangepast (update)

GEMERT – Het Masterplan voor herbestemming van het kasteel van Gemert en omliggende gronden is op onderdelen aangepast en nader uitgewerkt. In de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw staan vijftien patiowoningen gepland, in het bomencarré is ruimte gereserveerd voor ongeveer vijfentwintig appartementen en op de driehoek bij de Haag voor een ommuurd complex met vier kasteelboerderijen. Aansluitend op het poortgebouw is een innovatief ontmoetingspaviljoenvoorzien. Het ondergrondse theater is uit het plan geschrapt. Er wordt bekeken of deze functie ondergebracht kan worden in de aangrenzende Sint Janskerk. Een directe ontsluiting van de parkeervoorzieningen via de Komwegwordt onderzocht.

Van de redactie

Naar aanleiding van opmerkingen en aanbevelingen van gemeenteraad en omwonenden heeft projectontwikkelaar BL Huisvesting het concept op een aantal punten gewijzigd. De ontwerpen voor onderdelen als de ommuurde tuin en de Haag, plus het parkeer- en verkeersonderzoek zijn voor toetsing voorgelegd aan de gemeente, de provincie, de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De aanpassingen zijn afgelopen donderdagavond met omwonenden en andere belanghebbenden besproken: “Er zijn goede suggesties gedaan ”, geeft Bas van de Laar (BL Huisvesting) aan. “Ook de betrokken instanties zullen naar verwachting nog op- en aanmerkingen hebben. Daarmee kunnen we het plan verder gaan invullen. Een goede oplossing voor verkeer en parkeren is belangrijk. Uit de reacties kwam naar voren dat er gevreesd wordt voor volle wegen rondom het centrum en een beperktere bereikbaarheid. We gaan daarom samen met de gemeente onderzoeken of het kasteel voor toekomstige bezoekers direct ontsloten kan worden. Een rechtstreekse verbinding van de Komwegnaar het bomencarré, bijvoorbeeld tussen de oude en nieuwe begraafplaats door, zou een alternatief kunnen vormen voor een route door het centrum via Binderseind en de Kasteellaan naar de ommuurde tuin. Die optie willen we ook bespreken met het parochiebestuur. Beide varianten worden dus onder de loep genomen. Bij de eerste optie parkeren bezoekers onder het bomencarré (oude voetbalveld in kasteelpark, red.), bij de tweede onder de ommuurde tuin.”

Ommuurde tuin

In de ommuurde tuin zijn vijftien patiowoningen gepland. Het gaat om laagbouw van maximaal drie meter hoog. De gelijkvloerse woningen zijn modern van vorm en hebben een duurzaam karakter. Zo krijgen ze een plat en groen sedumdak. Bij de bouw worden ook andere natuurlijke materialen, zoals hout gebruikt. De woningen worden op de oorspronkelijke hoofdstructuur gesitueerd en de oude muur wordt vrijgehouden. Onder de patiowoningen komt een parkeergarage, met een eigen plek en berging voor iedere woning. De garage krijgt een open parkeerbakmet hangende tuinen en bomen en trillingsvrije wanden om de historische tuinmuur te beschermen. De oude muur -die maximaal twee meter hoog is- blijft behouden en wordt gerestaureerd. Voor bewoners is op beide locaties parkeerruimte voorzien. De bewoners van de patiowoningen kunnen gebruik maken van de voorzieningen die Kasteel Gemert biedt.

De woningen in de ommuurde tuin zijn volgens de projectontwikkelaar bereikbaar via de Kasteellaan, “waarbij met respect voor de monumentale bomen en het historische karakter verkeer in beide richtingen mogelijk wordt. De Heilige Geestlaan wordt voor verkeer vanuit De Hoef met paaltjes afgesloten, zodat door het ontbreken van niet-bestemmingsverkeer het rustige karakter versterkt wordt.”

Poortgebouw

Het poortgebouw krijgt een horecabestemming. Het deel dat zich rechts van de ophaalbrug bevindt wordt in het plan uitgebreid met een haakse vleugel die zich richting de binnengracht uitstrekt. Daar komt op de begane grond een restaurant. De bovenverdieping moet plek gaan bieden aan een bed & breakfast. Aan de linkerzijde is het historische deel gekoppeld aan een cirkelvormig, hightech paviljoen dat geschikt is voor presentaties, exposities en zakelijke en feestelijke bijeenkomsten.

Theater

Omdat het ondergrondse theater op te weinig draagvlak kan rekenen is het uit het plan gehaald. Samen met gemeente, parochiebestuur en lokale cultuurinstellingen wordt bekeken of de aangrenzende kerk ook een theaterfunctie kan krijgen.

Bomencarré

In het plan is op de locatie van de bomencarré ruimte gereserveerd voor een complex van twee bouwlagen met ondergrondse parkeergarage dat plek biedt aan circa 25 appartementen. Het ontwerp voor deze appartementen is nog niet klaar en zal op een later tijdstip worden gepresenteerd.

Kasteelhof

Binnen de nog onbebouwde driehoek Haag – West-Om – Jezuiëtenlaan wil BL Huisvesting een ommuurde Kasteelhof realiseren. Op de hof komen vier beeldbepalende kasteelboerderijen. De indeling van de hoeves staat nog niet vast, maar een opdeling in 18 seniorenappartementen behoort tot de mogelijkheden. De visie die donderdag gepresenteerd werd, is geïnspireerd op kasteelboerderijen in de omgeving. In de schets zijn torens en een toegangspoort opgenomen. “We willen een opvallend nieuw hoofdstuk aan de kasteelomgeving toevoegen.” Tijdens de bijeenkomst uittenomwonenden zorgen over het verdwijnen van zichtlijnen vanuit de Haag richting kasteel. “We kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden”, geeft Van de Laar desgevraagd aan. Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad voorstellen om de komgrens op de West-Om te verplaatsen naar de kruising Wijnboomlaan. Hierdoor wordt de randweg afgewaardeerd naar een 50 km/u weg. “Dit maakt een toegang naar de Kasteelhofaan de West-Om mogelijk, waardoor de bestaande woningen aan de Jezuïetenlaan en de Haag niet belast worden met extra verkeer. Met de opschuiving van de komgrens en een nieuwe kruising bij de Hoef, wordt daar de gevaarlijke oversteek veiliger.”

Parkeren en verkeer

Voor de herontwikkeling van het kasteel stelt de gemeente Gemert-Bakel de norm voor parkeerbehoefte op 265 parkeerplaatsen. Van de Laar: “Binnen het Masterplan wordt met 285 aangelegde parkeerplaatsen ruim voorzien boven die gestelde norm. Er zijn twee varianten voor bezoekers parkeren voor het Kasteel. In de ommuurde tuin kunnen circa 40 plaatsen voor enkel de bewoners gerealiseerd worden of 93 plaatsen voor bezoekers en bewoners. In de bomencarrékunnen ongeveer 120 parkeerplaatsen gerealiseerd worden voor bezoekers en bewoners. Onderzoek zal de komende tijd uitwijzen welke van de twee locaties het meest geschikt is voor de bezoekers van het Kasteel. Voor bewoners van de hoofdburcht en voorburcht van het Kasteel komen er circa 40 plaatsen tussen de binnen- en buitengracht. De overige parkeerplaatsen voor de grotere evenementen komen op het nieuw te ontwikkelen ov-transferium aan De Schabbert. Bezoekers van Kasteel Gemert worden vanaf het transferium via een elektrisch treintje naar en van het kasteel vervoerd. Omdat de gemeente een dubbelgebruik van het aantal parkeerplaatsen stelt, die neerkomt op 134 plaatsen, voldoen de plannen dus meer dan gewenst aan de parkeernorm. De kans bestaat dat een deel van de woningen op het kasteeldomein eerder in gebruik is dan de parkeergarages. Optie is dan om op de Schabberten binnen het bomencarré tijdelijke parkeervoorzieningen te realiseren. Aanvankelijk was het idee om daarvoor de ommuurde tuin gebruiken, maar dan zou er overlast voor de omgeving kunnen ontstaan. Daarom hebben we voor een andere oplossing gekozen.”

Van de Laar hoopt komend najaar te kunnen starten met de eerste fase van herbestemming. “Stilstand betekent leegstand. We moeten aan de slag.”

 

 

 

 

 

Foto's:


K