LEVgroep-directeur Ragetlie zet vraagtekens bij collegebesluit jongerenwerk

GEMERT-BAKEL – Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel heeft besloten het jongerenwerk in eigen beheer te nemen. De LEVgroep, waar de jongerenwerkers tot nu in dienst zijn, snapt niks van die beslissing. ‘Het gaat om een werksoort die gebaat is bij een onafhankelijke organisatie.’

Door Siel Peijs

Er vielen stevige woorden, tijdens de vergadering van de commissie Sociaal Domein van de gemeente Gemert-Bakel op donderdag 18 juni. Inzet was het vertrouwelijk genomen besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om het jongerenwerk vanuit de LEVgroep over te hevelen naar de gemeente. Volgens wethouder Wilmie Steeghs zorgt die overheveling voor ‘versterking van het lokale gebiedsteam’. Ze vertelt dat het in gemeentedienst nemen van de jongerenwerkers bijdraagt aan een nauwere aansluiting met bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): “Dat maakt dat de jongerenwerkers hun preventiewerk en het oppakken van lichte casussen nog beter kunnen doen. Nauwere samenwerking is essentieel om preventie écht kostenbesparend in te kunnen zetten en, indien nodig, aansluitend passende hulpverlening te bieden.”

LEVgroep directeur Jasper Ragetlie is het met die visie totaal oneens. “Jongerenwerkers zijn juist gebaat bij onafhankelijkheid”, stelt hij. “Ze moeten een vertrouwensband kunnen opbouwen. Dat raak je kwijt als je gemeentebeambte wordt.” Bovendien, vervolgt hij, vormt de LEVgroep een organisatie die als stimulans kan dienen: ”Met andere jongerenwerkers om mee te sparren, bijvoorbeeld. Of vluchtelingenwerk waar snel mee geschakeld kan worden. Wij hebben verschillende disciplines die elkaar versterken.” Ook de aansluiting met het CJG levert volgens hem niet het beoogde resultaat op: “De kracht van het jongerenwerk zit in preventie. Die kracht verlies je als het werk in het verlengde van de jeugdhulpverlening komt te liggen. Je wilt juist vóórkomen dat jongeren in die hulpverlening terecht komen.”
Met het overhevelen van het jeugdwerk naar de gemeente denkt het college een besparing van 100.000 euro op jaarbasis te kunnen realiseren. Ook daarover is Ragetlie kritisch: “We denken dat deze bezuiniging op termijn geld gaat kosten. Door te bezuinigen op preventie haal je eigenlijk een soort spons weg. Op een gegeven moment krijg je dan natte voeten.”

De directeur van de LEVgroep maakte tijdens de commissievergadering gebruik van het inspreekrecht om zijn ongenoegen kenbaar te maken. Daarbij hekelde hij tevens de rol van burgemeester Michiel van Veen, die middels een telefoongesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht van de LEVgroep, Yvonne van Mierlo, zou hebben geprobeerd hem te weerhouden de commissie Sociaal Domein toe te spreken. “Dat voelde alsof we ons moesten neerleggen bij het besluit en er geen geluid over mochten maken”, zegt Ragetlie daarover. ”Vervelend. Omdat ik vind dat iedereen gehoord dient te worden als het om belangrijke onderwerpen gaat.” Michiel van Veen herkent zich niet in het beeld dat de LEV-directeur schetste. “Ik heb geprobeerd als mediator op te treden tussen de gemeente en LEVgroep omdat de gesprekken waren vastgelopen”, verduidelijkt hij de reden van zijn telefoongesprek kortweg.

Ragetlie had graag gezien dat de LEVgroep in een eerder stadium bij de besluitvorming was betrokken: “Zodat er een breder debat gevoerd zou kunnen worden. Ook met de jongerenwerkers en de jongeren.” Hij wijst er op dat er geen officieel document onder de beslissing ligt: “Dat hebben wij tenminste nog niet gezien. Dus we hebben formeel ook nog niet kunnen reageren. Dat versterkt het gevoel dat de beslissing nogal kort door de bocht is genomen.” Wethouder Steeghs erkent dat de relatie met de LEVgroep door de beslissing een deuk heeft opgelopen. Wat Ragetlie betreft hoeft die deuk niet onoverkomelijk te zijn: “We dienen allemaal het sociaal belang. Ik vind het niet erg om lijnrecht tegenover elkaar te komen staan. De kunst is om vervolgens een manier te vinden elkaar toch de hand te schudden.”
De jongerenwerkers zelf wilden niet op het collegebesluit reageren.

De jongerenwerkers van Gemert-Bakel; Jonathan van Hout, Piet Snijders en Vic van Dijck.

Foto's:


0