Grootschalige opwekking duurzame energie

GEMERT – In de concept Regionale Energiestrategie (RES) schetst de Metropoolregio Eindhoven de eerste contouren van de strategie voor besparing en voor grootschalige opwekking van duurzame energie en warmte. Een belangrijke stap naar de RES 1.0, die op 1 juli 2021 gereed moet zijn. Binnen deze strategie past ook het Afwegingskader Zonneparken, een uitwerking van een gemeentelijk visiedocument uit 2018 om zonneparken op landbouwgronden te kunnen realiseren.

(Door onze politiek verslaggever)

De concept-RES is opgesteld door de 21 regiogemeenten, provincie Noord-Brabant, waterschappen De Dommel en Aa en Maas en netbeheerder Enexis, in afstemming met belangengroepen. B&W schrijven aan de gemeenteraad: “Het klimaat verandert, kolencentrales sluiten, de gaskraan gaat dicht en bovenal staat de gezondheid van onze leefomgeving op het spel. We moeten met zijn allen bijdragen aan een fossielvrije economie. De RES is een eerste grote stap die wij als Gemert-Bakel maken in het groter geheel”.
De gemeente Gemert-Bakel ontving inmiddels ongeveer dertig aanvragen en ideeën voor zonnevelden; nog geen voor windenergie. Tijd om de ‘oude’ visie aan te scherpen, zodat beter gestuurd kan worden op landschapskwaliteit.

Martien Bankers (Lokale Realisten/D66) steunt “de ambitie om de problemen aan te pakken. Echter: als lokale opwekking de lokale behoefte overtreft, vinden we dat we daar lokaal van moeten profiteren”. In die geest wil Wim Meulenmeesters (CDA) “extra eisen stellen aan opwekking van energie voor buiten de regio. Onze inwoners moeten daarvan maatschappelijk voordeel hebben”. Dat vindt ook Toon Coopmans (Dorpspartij). Hij ziet “kansen voor ondernemers in het buitengebied, bijv. voor ondernemers van nertsenbedrijven. De balans tussen het economisch belang, ruimtebeslag en duurzame energie is van groot belang”, aldus Coopmans. Er ontstaat discussie tussen partijen over het streefpercentage lokale eigendom voor duurzame opwekking. In de concept-RES wordt uitgegaan van 50%. Coopmans ziet het liefst 100%. Anderen zijn daar huiverig voor. Wethouder Anke van Extel (o.a. ruimtelijke ordening) zegt: “100% lokaal eigendom vraagt veel investeringen. Vraag is of dat haalbaar is”. Coopmans dient hierover een wijzigingsvoorstel in. Dat amendement wordt afgewezen. De concept-RES wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

Het Afwegingskader Zonnevelden is “een goed stuk. We zijn het er in grote lijnen mee eens”, zegt Thérèse van den Eventuin (Sociaal Gemert-Bakel). Martien Bankers (Lokale Realisten/D66) wil dat het college de politiek gevoelige keuzes in de komende pilot overlaat aan de gemeenteraad. Samen met CDA en VVD dient hij daarover een motie in, die later met algemene stemmen wordt aangenomen en door het college wordt overgenomen. Wim Meulenmeesters (CDA) wil zo’n proef “om geen grote onomkeerbare fouten te maken”. Voor Toon Coopmans (Dorpspartij) is nog te veel onduidelijk: “Het voorstel is onvolledig volgens ons. Maar we zijn niet tegen een experiment”. Dorpspartij en CDA willen middels een motie dat het college in 2021 met een voorstel komt om zonneweides landschappelijk net zo in te passen als permanente teeltmaatregelen. Ook met deze motie stemt het college in. Uiteindelijk wordt het Afwegingskader Zonnevelden met algemene stemmen aangenomen.

Toon Coopmans (Dorpspartij): “Duurzame opwekking liefst 100% in lokale eigendom”

Foto's:


0