Varkensbedrijf Gemert mogelijk naar andere plek

GEMERT – Verhuizen naar een andere plek in plaats van uitbreiding op de bestaande locatie. Het is een van de mogelijkheden die de gemeente Gemert-Bakel bespreekt met de eigenaar van een varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk 41 in Gemert. Aanleiding is de maatschappelijke onrust die er over de voorgenomen uitbreiding is ontstaan. Dat er gekeken wordt naar alternatieven betekent niet dat het oorspronkelijke plan van de baan is. De vergunningsaanvragen blijven vooralsnog in procedure en worden dus niet ingetrokken.

Van de redactie

De familie Jans wil haar huidige varkensfokkerij in het buitengebied van Gemert ombouwen naar een locatie waar vleesvarkens en biggen worden gehouden. Een deel van de bestaande stallen zou dan plaatsmaken voor een nieuwe stal met luchtwassers en een bedrijfsloods.

Aantallen

Het huidige aantal dieren op de locatie is 4527 varkens (2381 vleesvarkens, 1660 gespeende biggen, 363 dragende zeugen, 120 kraamzeugen en 3 dekberen) en 16 paarden. De aanvraag voorziet in een uitbreiding van de capaciteit tot 8616 varkens (1800 vleesvarkens in de bestaande stal plus 2976 vleesvarkens en 3840 gespeende biggen in de nieuwe stal). Op de locatie zouden dan geen zeugen, dekberen en paarden meer worden gehouden.

Het totale bouwblok blijft in de gewenste situatie gelijk: 1,66 hectare. De totale uitstoot van ammoniak (-18,6 %) en fijnstof (-19,1 %) neemt volgens de aanvraag af en de geuruitstoot neemt toe (+39 %) als de uitbreiding er komt. De geuruitstoot blijft wel binnen de geldende norm.

Vergunning Natuurbeschermingswet

Om de plannen te kunnen realiseren is een Omgevingsvergunning en een Vergunning Natuurbeschermingswet nodig. De Vergunning Natuurbeschermingswet is op 2 augustus 2019 ingediend bij de provincie. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld.

Omgevingsvergunning

Voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning bij de gemeente Gemert-Bakel moeten verschillende stappen doorlopen worden. Eerste stap is de aanmeldingsnotitie Mileueffectrapportage (MER) voor de bouw van een nieuwe stal. Deze procedure is in november 2018 opgestart. Op 21 mei 2019 is s besloten dat een uitgebreide MER niet noodzakelijk is. Dat besluit is op 24 mei 2019 gepubliceerd in het Gemerts Nieuwsblad en de Staatscourant en heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Voor de initiatiefnemer is er mogelijkheid tot inspraak in deze fase van het proces. Derden kunnen geen zienswijze indienen.

Volgende stap is het indienen van de omgevingsvergunning. Deze procedure is in augustus 2019 in gang gezet. In het Gemerts Nieuwsblad van 16 augustus 2019 heeft de gemeente bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt uiteindelijk of de vergunning verleend wordt. Zij beoordeelt of de aanvraag volgens de voorschriften is opgesteld en ingediend en of de plannen voldoen aan wet- en regelgeving en milieu en aan de toetsingskaders van het Rijk, de provincie en de gemeente.

Zienswijzen

Het gemeentebestuur heeft op 30 april 2020 een positief ontwerpbesluit op de aanvraag genomen. Dat ontwerpbesluit -voor het bouwen van een nieuwe stallen en het afwijken van het bestemmingsplan- is op 6 mei 2020 in het Gemerts Nieuwsblad gepubliceerd en heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn er 57 zienswijzen tegen het besluit ingediend. Daarin wordt onder andere ingezoomd op de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof, geluidsoverlast, brandveiligheid, landschappelijke inpassing en de dialoog met de omgeving. Deze zienswijzen worden inhoudelijk beoordeeld door het college. Naar aanleiding daarvan worden ook gesprekken met de aanvrager gevoerd.

Alternatieven

Volgens wethouder Ruimte Anke van Extel-van Katwijk voldoet de aanvraag aan de eisen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en volksgezondheid. “De locatie moet duurzaam zijn en beantwoordt daaraan.”

Toch hebben burgemeester en wethouders de GGD om advies gevraagd. Aanleiding daarvoor is de onrust die bij omwonenden is ontstaan over de voorgenomen uitbreiding en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en leefbaarheid. “Daarom moeten we als college iets mee doen. Parallel aan de lopende aanvraag zijn we daarom ook met de aanvrager in gesprek om te kijken naar mogelijke alternatieven, zoals verplaatsing naar een andere locatie. De ondernemer staat open voor passende oplossingen die zowel het individuele als het algemene belang dienen.”

De reactie van het college op de zienswijzen en het advies van de GGD worden meegenomen in de verdere besluitvorming. Het gemeentebestuur neemt vervolgens een definitief besluit op de aanvraag. Dat besluit wordt gepubliceerd in het Gemerts Nieuwsblad en zes weken ter inzage gelegd. De aanvrager van de vergunning en de indieners van de zienswijzen worden daarvan op de hoogte gesteld. Zij kunnen eventueel bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het besluit. Daarna is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Foto: Wethouder Anke van Extel-van Katwijk.

Foto's:


0