Sebastianusbeeld in Janskerk

GEMERT – In de aanhef van de laatst bekende ‘Karte of Regels van den vermaarden en zeer doorluchtige Gilde van den H.Antonius en den Kloekmoedigen Martelaar en Rider Sebastianus binen Gemert’ wordt de H. Sebastianus wel genoemd, maar dat heeft er in 535 jaren niet toe geleid hem een plaats te geven in de beeldengalerij van de Sint Janskerk. Nu is hem die ereplaats wel vergund, want zondag is zijn afbeelding gezegend.

In de weinige oude geschriften van Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert wordt de heilige niet vernoemd. Zelfs in verslagen van de optrekdagen komt hij niet voor. Er is de laatste jaren echter een kentering opgetreden. Misschien is de verklaring voor de weinig aandacht voor Sint Sebastianus dat de patroonsdagen, respectievelijk op 17 januari en 20 januari, bijna in de schaduw van elkaar liggen. De gildejubilarissen Willem van Zeeland en Peter Brouwers schonken in 2000 een uit hout gesneden beeltenis van hem. Deze wordt nu tijdens de besloten vergadering ook op de bestuurstafel geplaatst, hij links en Sint Antonus rechts. Misschien wordt de heilige meer herinnerd nu een bijna levensgroot beeld in de kerk staat?

De patroonheilige Sebastianus was een officier in het leger van keizer Diocletanus. Hij hielp christenen van Rome om uit handen van de keizer te blijven, die niet gesteld was op de katholieke godsdienst. Sebastianus werd echter ontmaskerd als christen en aan een boom vastgebonden met pijlen doorboord en voor dood achter gelaten. Maar hij was niet dood en werd door de H. Irene gevonden en verpleegd. Zijn wonden werden genezen. Zijn ijveren voor de christenen was echter niet gedoofd. Nu verweet hij de keizer zijn wandaden en dat leidde tot een hernieuwde gevangenneming en geseling in 288, die de dood ten gevolge had. Vanwege de pestpijlen in zijn lijf wordt hij tot de zogenaamde pestheiligen gerekend. Hij is de patroon van schuttersgilden, jagers, soldaten en ook van oorlogsinvaliden en ook wordt hij aangeroepen tegen ziektes als keelpijn, diarree, koorts, pest en lepra. Dat waren dodelijke besmettelijke ziekten, zoals nu ook corona dat is. Een kaarsje opsteken voor genezing van het coronavirus of om besmetting te voorkomen zal zeker geen kwaad kunnen.

De beeltenis van de H.Sebastianus kwam door toevalligheden in het bezit van het gilde. Marc Ory vestigde zich in 2013 in Gemert. Zijn belangstelling voor de H. Sebastianus dateert van familiebezoeken, waar hij schutterijen zag met hun patroonheiligen. Dikwijls was dat de H. Sebastianus. Hij verdiepte zich in het leven van de heilige, dat in Gemert nog sterker werd. Daaruit ontstond de idee een beeld van hem te maken. In zijn woning stond het beeld in de weg en hij kwam uit bij het gilde met de heilige als schutspatroon. Het beeld heeft enige tijd in de gildekapel aan de Deel gestaan en sinds enkele weken staat het op een prominente plaats in de Sint Jan, waar het zondag voorafgaande aan de koningsmis door pastor Schevers is gewijd Alle drie de patroonheiligen van de Gemertse gilden zijn nu op het gildealtaat verenigd.

Foto's:


0