Veiligere weg: deel N605 Gemert – Boekel verlegd

GEMERT – Een nieuwe route achter de bestaande bebouwing zou de de verkeersveiligheid op doorgaande weg tussen Boekel en Gemert moeten verbeteren. Deze variant krijgt van de provincie Noord-Brabant de voorkeur boven verruiming van de bestaande bocht.

Het deel van de N605 tussen Gemert Noord-Om en de toekomstige randweg Boekel is volgens het provinciebestuur onveilig. De weg is smal, heeft een onoverzichtelijke bocht en er sluiten veel zijwegen en uitritten op aan. Daardoor is de kans op ongevallen hoog. Ook komt er steeds meer verkeer op de weg en sluit deze niet goed aan bij de Noord-Om en toekomstige randweg Boekel). De provincie Noord-Brabant werkt daarom al enige tijd aan een Planstudie N605.07, om te bekijken hoe deze situatie verbeterd kan worden.

De planstudie is bedoeld om te bekijken welke oplossingen er zijn voor de knelpunten en wat de haalbaarheid daarvan is. Daarbij beoordeelt de provincie bijvoorbeeld de impact van de oplossing, het draagvlak vanuit omgeving en gemeenten, de kosten etc. De provincie beslist dus pas op basis van de uitkomst van deze planstudie of de gekozen oplossing ook daadwerkelijk in uitvoering gaat. In het voorjaar van 2018 is de provincie gestart met gesprekken met enkele grondeigenaren en aanwonenden over de knelpunten en verbetermogelijkheden van de N605.Naar aanleiding van de reacties en gesprekken met de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel is begin 2019 besloten om de variant van bochtverruiming verder uit te werken. Bij deze uitwerking kwamen nieuwe feiten en inzichten naar voren over de impact van een veilige inrichting van de weg over het huidig tracé. Hierdoor komt de variant met de weg achterdoor als toekomstvaster en veiliger naar voren. Vandaar dat de provincie nu toch deze variant verder wil uitwerken.

Tracé Gemert – Boekel

Het tracé volgt vanaf de toekomstige rotonde randweg Boekel de bestaande route. De nieuwe inrichting van de weg, bermen en fietspad vraagt om meer 
ruimte dan de huidige weg. Daardoor kruist de weg enkele percelen van grondeigenaren langs de N605. 
 De nieuwe weg buigt bij de Landmeerseloopaf en kruist de Sint Magdalenaweg. Van daaruit loopt de nieuwe weg achter de woningen aan de 
Boekelsewegrichting Handelsesteeg. 
 De weg kruist vervolgens de Handelsesteegen sluit voor de kruising van de N605 met De Wind/Kranerijt, weer aan op het huidige tracé van de N605.
Vanaf daar wordt het bestaande tracé gevolgd tot aan rotonde Gemert Noord-Om.

Rotonde

Om de veiligheid te verhogen wil de provincie aansluitingen en inritten zoveel mogelijk beperken. Daarom is in overleg met de gemeente Gemert-Bakel gekozen om de 
Sint Magdalenawegen de Wind niet aan te sluiten op de nieuwe weg. 
 De Handelsesteeg zal door middel van een rotonde worden aangesloten op de nieuwe weg. Deze rotonde dient als ontsluiting van het achterland, Handel en de 
bewoners/bedrijven aan de Boekelseweg. 
 Het weggedeelte van de huidige N605 wordt aan de gemeente overgedragen en krijgt het eigendom en beheer. Fietsers zullen via de huidige N605 
worden geleid, zodat ze het bestaande wegtracékunnen volgen tot de rotonde van randweg Boekel. Het fietspad wordt verlegd naar de andere zijde 
(oostzijde) van de weg.

Planstudie

De gemeente bepaalt op een later moment de exacte inrichting van het deel van de huidige weg dat wordt overgedragen. 

De provincie rondt eind 2020 de planstudie af. Vervolgens wordt in 2021 bepaald of de uitkomst van de planstudie opgenomen wordt in het provinciaal uitvoeringsprogramma. Als daarvoor gekozen wordt dan start vervolgens het proces van uitwerking van het ontwerp, gesprekken over grondaankoop, bestemmingsplanprocedures en contractvorming voor de uitvoering. Dit zal minimaal circa drie jaar duren voordat de daadwerkelijke uitvoering kan starten. Bij bezwaar- en beroepsprocedures zal het uiteraard nog langer duren. Of de nieuwe route een opmaat is naar een volledige, in plaats van een driekwart randweg om Gemert -zoals nu het geval is- is niet bekend

Op 6 oktober is er een inloopbijeenkomst.

Foto's:


N