23 februari 2021

Start werkzaamheden kasteel Gemert 19 april 2021

GEMERT –  De restauratie en verbouw van het kasteel van Gemert gaat op 19 april 2021 van start. Over iets meer dan 50 dagen gaat de slopershamer in De Refter. De rechtbank in Den Bosch heeft het beroep dat door twee centrumbewoners was aangetekend tegen de omgevingsvergunning niet ontvankelijk verklaard. Volgens projectontwikkelaar BL Huisvesting maakt dat de weg vrij om het kasteelproject uit te voeren.

 

“Omwonenden waren in beroep gegaan tegen het collegebesluit van 12 november 2020 waarbij burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning hebben verleend voor het wijzigen van het gebruik van de Voorburcht en Jezuïtenvleugel van Kasteel Gemert naar hotel, restaurant, museum en appartementen. Daarbij hoort ook een interne verbouwing en het aanpassen van de termijn voor de tijdelijke bouwbruggen aan het Ridderplein. En tevens het realiseren van 80 tijdelijke parkeerplaatsen voor maximaal 10 jaar op de landerijen nabij de Ridder Rutgerlaan”, stelt Bas van de Laar (BL Huisvesting)

Van de Laar: “De rechter heeft nu vastgesteld dat de ontwikkeling van het kasteelcomplex voor deze fase geen gevolgen van enige betekenis heeft voor deze twee inwoners. De argumenten van de twee inwoners dat onder andere vanwege het bouwverkeer en de gevreesde parkeeroverlast er toch sprake zou zijn van gevolgen van enige betekenis, zijn voor de rechtbank niet doorslaggevend geweest om hen als direct belanghebbende aan te merken.”

Bas van de Laar: “Deze uitspraak lag wat mij betreft in de lijn van de verwachting en sterkt mij in de overtuiging dat de plannen voldoen aan de uiterste zorgvuldigheid die wij bij de plannen van de herontwikkeling van het kasteel en specifiek bij de restauratie en verbouwing betrachten. En die zorgvuldigheid geldt voor de kwaliteit van uitvoering als wel de correctheid waarmee wij de omgeving benaderen en informeren. Het is voor mij ook een goede opsteker voor de ontwikkeling van het plan.”

Start

Op 19 april, om 12.00 uur start de sloop van de refter. Daarmee wordt een doorkijk gerealiseerd van het Ridderplein naar het binnenplein van het kasteel en de Donjon. 

Voor 19 april worden er nog enkele andere werkzaamheden verricht zoals het aanpassen van de gevels, zodat de vleermuizen die momenteel huizen in de refter kunnen verhuizen naar andere delen van het kasteel. Ook worden er hiervoor extra verblijfplaatsen opgehangen. Na de verhuizing van de vleermuizen, wordt in nauw overleg met een gespecialiseerde ecoloog, de zolder van de refter ongeschikt voor bewoning gemaakt. Daarop volgt de sanering van het in de refter aanwezige asbest, zodat de sloop en de daaropvolgende restauratie en verbouwing kan starten.

Samenwerking

Voor de restauratie van Kasteel Gemert wordt volgens BL Huisvesting intensief samengewerkt met instanties, zoals het Nationaal Restauratie Fonds dat de toegekende subsidies van het Rijk voor het Kasteel afhandelt en mede -financier is van de restauratie en verbouwing. Ook is er een samenwerking met Brainport Development Eindhoven, een organisatie die onder andere gericht is op investering in het voorzieningenniveau van de Brainport regio. Brainport Development Eindhoven heeft aan Kasteel Gemert een subsidie verstrekt die ingezet wordt voor de realisatie van het hotel, restaurant en het museum, een ontwikkeling die een grote economische stimulans moet geven aan Gemert en de hele regio. 

Op dit moment is BL Huisvesting in overleg met enkele gespecialiseerde restauratieaannemers voor de restauratie en verbouwing van het totale Kasteel.