Past in Bestemmingsplan Buitengebied en straks in Omgevingsvisie

GEMERT – Toen het Bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017 werd vastgesteld droeg de gemeenteraad B&W op om “een objectief toetsingskader op te stellen om iedere boerderijsplitsingsaanvraag gelijk te kunnen behandelen.” De ‘Handleiding boerderijsplitsing’ is daarvan de uitwerking. Deze beperkt zich tot splitsing in twee woningen. Dorpspartij en CDA dienden in de raadsvergadering van 22 april een amendement in om ingeval van grotere boerderijen daarin drie of zelfs vier woningen te kunnen realiseren. Het wijzigingsvoorstel werd aangenomen.

(Door onze politiek verslaggever)

Bij vaststelling van het Bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017 werd ook bepaald dat er uitgangspunten moesten komen om te bepalen welke boerderijen van cultuurhistorische en beeldbepalende waarde zijn in het buitengebied, zodat de mogelijkheid van boerderijsplitsing getoetst kan worden. Dit alles past ook binnen het kader van de Omgevingsvisie (zie het artikel ‘Gemeenteraad stelt Koersdocument Omgevingsvisie vast’), waarin onder meer cultureel erfgoed een rol speelt.

In het amendement van Dorpspartij en CDA wordt geconstateerd dat de ‘Handleiding boerderijsplitsing’ uitgaat van splitsing van een boerderij van tenminste 900 m3 in twee volwaardige woningen van elk tenminste 350 m3. En dat er geen argumenten zijn om splitsing overal te beperken tot twee woningen. De indieners willen bij een boerderij van 900 tot 1400m3 inhoud het aantal woningen na splitsing beperken tot twee; bij 1400 tot 1900 m3 inhoud maximaal drie woningen en bij groter dan 1900 m3 inhoud maximaal vier volwaardige woningen toe te staan na splitsing. Bij de eerste categorie wil het amendement een bijgebouw van hooguit 150 m2; bij de twee laatste van 120m2 per woning om verstening te voorkomen. Verder wordt het aantal opritten beperkt tot twee en mag het erf “niet (optisch) worden gefragmenteerd,” om de oorspronkelijke, cultuurhistorische uitstraling te behouden.

Toon Coopmans (Dorpspartij) voelt “dat er behoefte aan is. De voordelen zijn legio: denk aan woningnood, mantelzorg, landschappelijke eenheid, enz.” Hij vraagt of het college alle boerderijen wil toetsen. Dat lijkt wethouder Willeke van Zeeland (CDA) wel heel veel werk.
Wim Meulenmeesters (CDA) wil “aan de slag. Een goed onderhouden boerderij(woning) siert immers het buitengebied.” Dat brengt Ton Vogels (Fractie Vogels) tot het standpunt: “Ook niet beeldbepalende boerderijen mogen van mij gesplitst worden.” Er ontstaat meteen discussie wanneer hij vraagt naar of ook erfsplitsing mag: “Aan de voorkant zie je dat. Maar aan de achterkant? Zorg je er nu juist niet voor dat je de splitsingsmogelijkheden beperkt?” Martien Bankers (Lokale Realisten): “Instandhouding van het erf gaat nooit lukken.” Coopmans wil voorkomen dat het zichtbare erf wordt gesplitst. Dat zou de uitstraling veranderen.” Waarop Vroomans (VVD) vraagt: “Als je het niet ziet, mag het dan wel?” Vogels vindt dat “bijgebouwen de authenticiteit sterker aantasten dan erfsplitsing.” Hij stelt een amendement voor zonder de erfsplitsing. Hierin staat Vogels alleen: de wethouder en de rest van de raad willen dat niet. Bij stemming over het amendement van Dorpspartij en CDA blijkt ook de VVD daarvoor. Daarmee is het aangenomen. De hiermee gewijzigde ‘Handleiding boerderijsplitsing’ wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

Toon Coopmans wil ‘cultuurhistorische waarde behouden’

Foto's:


0