Voorzitter gemeentelijke rekenkamer benoemd

GEMERT – In de gemeenteraadsvergadering van maart 2020 stond de benoeming van een voorzitter voor de gemeentelijke rekenkamercommissie al op de agenda. Door de Corona-uitbraak en de daarop volgende beperkende maatregelen, kon de burgemeester de voorgedragen kandidaat toen niet installeren. Dat gebeurde alsnog in de vergadering van 22 april 2021.

(Door onze politiek verslaggever)

De gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel hebben sinds 2015 een gezamenlijke rekenkamercommissie. Deze onderzoekt of het college van B&W en de gemeenteraad hun werk goed doen. Die controlerende taak is wettelijk verplicht. Volgens de Gemeentewet onderzoekt de rekenkamer de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In haar onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt besteed. Dat kan onderwerpen betreffen uit het verleden, maar ook een actueel onderwerp is mogelijk. Een rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf naar welke onderwerpen zij onderzoek doet. Dat kan overigens gevraagd, maar ook ongevraagd zijn. Zo kan een rekenkamercommissie bijvoorbeeld de klachtenafhandeling in een gemeente onderzoeken.In de commissie zitten externe leden en een ambtelijk secretaris. Je ziet hen zelden of nooit, maar hun werk is heel belangrijk. De gemeenteraad benoemt de leden voor vier jaar. Ze zijn eenmaal herbenoembaar voor opnieuw vier jaar.

Nu is dus aan de orde de benoeming van een extern lid, tevens voorzitter. De raadsleden in regiegroep gezamenlijke rekenkamercommissie Laarbeek en Gemert-Bakel dragen de heer G.W.M. van Vugt uit Gilze voor als voorzitter per 1 april 2020 voor een periode van vier jaren. Na enkele keren uitstel kon burgemeester Van Veen hem donderdagavond de eed laten afleggen. In Laarbeek lukte dat nog net voor de ‘lockdown’.

De nieuwe voorzitter legt de eed af.

Foto's:


0