Wat is de RI&E?

Risico-inventarisatie en -evaluatie, bekend als RI&E, is een programma dat door bedrijven wordt uitgevoerd met het doel de bestaande risico’s in de werkomgeving te beheersen en aldus ongevallen te voorkomen die de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van de werknemers, alsook het milieu, kunnen aantasten.

Het werkt via de toepassing van criteria en processen op administratief en technisch niveau die erop gericht zijn deze risico’s te vermijden, te verminderen en te controleren, zodat de werking van de organisatie in overeenstemming blijft met de voorgestelde veiligheidsnormen.

Omdat wij het belang ervan inzien, hebben wij deze inhoud opgesteld om de belangrijkste punten in verband met het onderwerp uit te leggen en hoe het efficiënt kan worden toegepast. Kijk hier eens naar!

Wat is de RI&E precies?

De risico-inventarisatie en -evaluatie is gekoppeld aan de voorbereiding van de reeks praktijken die de bedrijven moeten aannemen om alle bestaande risico’s op de werkplek te beheersen, of het nu gaat om biologische, fysische, chemische, ergonomische of ongevallenrisico’s.

Tot de belangrijkste doelstellingen van RI&E kunnen worden gerekend:

– De gevaren en mogelijke verwondingen of verergeringen van de gezondheid opsporen;

– Het voorkomen van beroepsrisico’s die uit het werk kunnen voortvloeien;

– Preventiemaatregelen nemen volgens de risicoclassificatie en in de vastgestelde prioriteitsvolgorde;

– Meet de beroepsrisico’s en geef het risiconiveau aan;

– Beroepsrisico’s classificeren om vast te stellen of preventiemaatregelen moeten worden genomen;

– Toezicht houden op de beheersing van beroepsrisico’s.

RI&E betekenis: Risico beperking

De RI&E moet uitgaan van alle inherente risico’s van de werkplek en op grond daarvan passende maatregelen nemen om te voorkomen wat als een soort bedreiging kan worden beschouwd.

Met de juiste maatregelen kan het risico worden verkleind aan de hand van de criteria die zijn vastgesteld om te worden ontwikkeld wanneer een noodsituatie wordt ontdekt, zodat preventieve strategieën in werking worden gesteld.

Daarom moet rekening worden gehouden met alle kwesties en moet gebruik worden gemaakt van alle middelen die de veiligheid van de arbeidsactiviteiten kunnen garanderen, met het oog op een betere levenskwaliteit op de werkplek.

Wat moet er in de RI&E worden opgenomen?

Men mag niet vergeten dat het een dynamisch programma is, dat moet rekenen op proactieve maatregelen van de organisatie om te voorkomen dat risico’s die voortvloeien uit de in het bedrijf verrichte activiteiten, arbeidsongevallen worden.

Daarom moet aan bepaalde aspecten aandacht worden besteed om ervoor te zorgen dat alles naar wens verloopt en om de verwachtingen te kunnen overtreffen, vooral met betrekking tot de bevordering van een grotere veiligheid voor de werknemers. Vervolgens zullen wij je laten zien wat er gedaan kan worden!

Identificeer de risicofactoren

De eerste stap om de RI&E checklist met succes uit te voeren, is te begrijpen wat schade kan berokkenen aan werknemers, het milieu en het bedrijf. Met deze gegevens in de hand is het gemakkelijker de mogelijke oorzaken van ongevallen en de bronnen van risico’s op te sporen, en de gevolgen van deze agentia te begrijpen.

De gevaarlijke punten uitsluiten

Nadat de mogelijke schade is vastgesteld, is het van essentieel belang dat de RI&E uit het project komt en wordt gebruikt als een doeltreffend middel dat oplossingen creëert om de meeste risico’s uit te bannen.

Bijvoorbeeld: voor elk type functie de juiste beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, opleiding bevorderen om de bewustmaking van de werknemers te verhogen, collectieve bescherming acties toepassen om de risico’s waaraan de teamleden zijn blootgesteld tot een minimum te beperken of weg te nemen, enzovoort.

Toezicht op de controlemaatregelen

Het toezicht is van essentieel belang om de doeltreffendheid van de strategieën te meten aan de hand van kwantitatieve indicatoren die in de praktijk kunnen worden geanalyseerd. Bovendien moeten de toegepaste maatregelen periodiek worden herzien, met behulp van goede dienstverlening praktijken en technologische innovaties die de controle vereenvoudigen.

Herziening van de acties

Een doeltreffende RI&E houdt niet op wanneer de acties zijn afgerond. Het is een cyclisch proces dat voortdurend moet worden verbeterd. Daarom is het van belang de bereikte resultaten te evalueren, na te gaan wat positieve punten heeft opgeleverd, te begrijpen wat kan worden verbeterd en dus te rekenen op steeds betere strategieën.

Zoals je ziet, is de uitvoering van de RI&E een zeer belangrijk middel wanneer het gaat om de preventie van ongevallen op de werkplek. Daarom moeten de in het bedrijf vastgestelde gevaren grondig worden bestudeerd en moeten alle passende maatregelen worden voorgesteld om de schade die zowel bij de werknemers als in het milieu kan worden aangericht, tot een minimum te beperken.

Ga voor meer informatie over de voorbereiding van de RI&E naar de website van HR Navigator en krijg toegang tot het beste managementplatform op de markt.

Foto's:


U