Gemert-Bakel houdt structureel geld over

GEMERT-BAKEL – De gemeente Gemert-Bakel verwacht de komende vier jaar in de plus te eindigen. Wethouder financiën Bart Claassen presenteerde afgelopen week een structureel sluitende begroting. In de periode 2022-2025 rekent het college op positieve begrotingssaldi van respectievelijk 74.000, 320.000, 13.000 en 399.000 euro.

Van de redactie

De gemiddelde gemeentelijke lasten nemen in 2022 met 3,3 % toe voor huishoudens met een eigen woning, met 5,4 % voor huishoudens met een huurwoning en met 2,2 % voor niet-woningen zoals bedrijfspanden.

Ozb

De onroerendezaakbelasting (ozb), toeristenbelasting en hondenbelasting stijgen in het komende jaar met 1,4 % aan inflatiecorrectie. Bij de rioolbelasting komt daar nog 2,5 % bovenop. Ook wordt er in 2022 16 euro extra aan afvalstoffenheffing berekend, omdat deze kostendekkend moet zijn. Gemert-Bakel verwacht volgend jaar meer geld kwijt te zijn aan het transport en het verwijderen van afval.

Prijskaartje

De gemeentelijke lasten voor inwoners van Gemert-Bakel zijn hoger dan gemiddeld. “Daar hoeven we ons niet voor te schamen”, vindt de wethouder. “Gemert-Bakel heeft een hoog voorzieningenniveau. Daar hangt een prijskaartje aan. Zo hebben we straks in elke kern een of meerdere multifunctionele accommodaties en beschikken we nog steeds over uitgebreide onderwijs- en sportfaciliteiten. Dat een gemeente van deze grootte een middelbare school met vmbo, havo en vwo huisvest, dat op verschillende niveaus lokaal speciaal onderwijs aangeboden kan worden en dat Gemert-Bakel bijvoorbeeld een atletiekbaan en gemeentearchief binnen de eigen grenzen heeft, is best bijzonder. Het maakt deze gemeente tot een fijnere plek om te wonen en te werken. Daar mogen we trots op zijn.”

Inhaalslag

Een verlaging van de gemeentelijke lasten is volgens Claassen geen optie. “Gemert-Bakel moet op meerdere vlakken nog een inhaalslag maken. Om uit het financiële dal te kunnen klimmen is er in de afgelopen jaren extra gekort op personeel en beheer. Omdat we weer reserves opbouwen en structureel geld overhouden kunnen we weer investeren. Om onze kerntaken uit te kunnen voeren hebben we voldoende ambtenaren nodig om het werk uit te kunnen voeren en moeten we over goede beheersplannen beschikken om het onderhoud van wegen, gebouwen en de openbare ruimte op peil te brengen en te houden. “

Sneller bouwen

Meer ambtelijke capaciteit zou tot sneller dienstverlening moeten leiden, waardoor er bijvoorbeeld rapper gebouwd kan worden, geeft Claassen aan. In februari hopen we al het bestemmingsplan voor honderden nieuwbouwwoningen in Plan Doonheide aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.”

Commanderij College

Daarnaast trekt het college voor het komend jaar extra geld uit voor de centrumontwikkeling in Milheeze en een nieuw cluster voor basisonderwijs in Gemert-Zuid. De verdere ontwikkeling van de centrumplannen in Gemert en Bakel, het
Cultuurhuis Gemert en het Commanderij College locatie Macropedius, wordt over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild en overgelaten aan het nieuwe college.

Corona

Gemert-Bakel investeert daarnaast in economische ontwikkeling, toerisme en recreatie, gezondheid van de inwoners en het versterken van de sociale structuur om herstel van de samenleving na corona te bevorderen.

Gezond

De begroting voor 2022 is behoudend opgesteld, zo benadrukt de wethouder. “We komen uit zwaar weer, door de financiële situatie en de impact van corona. Daarom kiezen we bewust voor een stevig fundament. Waar de zorgkosten eerder voor hoofdbrekens zorgden, lukt het door anders werken om deze stabiel te houden zónder dat dit ten koste gaat van zorg. blijven die kosten deels onvoorspelbaar. Daarom houden we niet alleen onze algemene reserve maar ook de risicoreserve van het Sociaal Domein gevuld. Die reserves zorgen voor een gedegen buffer, zodat het nieuwe bestuur de gelegenheid krijgt om voortvarend aan nieuwe ambities te werken. Er is dus een gezonde financiële basis gelegd voor de toekomst van Gemert-Bakel.”

De begroting 2022 wordt op 11 november aanstaande ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel.

 

Foto's:


0