20 mei 2022

Transitievisie Warmte Gemert-Bakel vastgesteld

GEMERT-BAKEL – In de Transitievisie Warmte wordt het gebruik van biogas overwogen als alternatief voor aardgas. Eer dat gebeurt wil de gemeenteraad van Gemert-Bakel betrokken worden bij het opstellen van de onderzoeksvragen voor een onderzoek naar de effecten van biovergisters. Sociaal Gemert-Bakel vindt biogas op voorhand al geen goed idee. De Dorpspartij ziet dat veel minder somber. Het CDA leek voor, maar stemt tegen dat onderzoek.

(Door onze politiek verslaggever)

De Transitievisie Warmte is één van de onderdelen uit het klimaatakkoord, net zoals de Regionale Energie Strategie (RES). Doel is steden en gemeenschappen duurzaam te maken via toegang tot betaalbare en duurzame energie.
Ook Chris Remmers (Sociaal Gemert-Bakel) vindt dat “we van het aardgas af moeten om de CO2-uitstoot hard omlaag te krijgen. Maar biogas bevat CO2 en is dus geen duurzaam gas. Mestvergisters zijn ecologische waanzin. Ze stoten evenveel stoffen uit als er in gaan: er is geen milieuwinst. En er is veel transport nodig van mest en reststoffen. En vergistingsgas moet opgewaardeerd worden. Ook dat kost energie met uitstoot. In de energietransitie is nauwelijks gekeken naar de milieueffecten van mestvergisting.” Verder is “biogas duurder en wordt daarom gesubsidieerd. En er is angst voor toenemende stankoverlast. Er is nog veel onderzoek nodig.”
Biogas zullen we altijd blijven hebben, zegt Toon Coopmans (Dorpspartij), “want zelfs bij een kleinere veestapel hebben we mest. We zullen zelfredzaam moeten zijn, laat de situatie in Oekraïne zien. Laten we daarom alles met mest doen wat we kunnen.” Hij noemt voorbeelden van mestvergisters in St. Oedenrode en in Bakel die veel stroom leveren zonder overlast. Restproducten kunnen kunstmestvervanger zijn. Coopmans: “Wil je afhankelijk zijn van Poetin, of van enkele veehouders? Sluit niets bij voorbaat uit.” Dat wil Erik Schoone (CDA) ook het liefst. Hij noemt de Transitievisie “een mooi startpunt van het gesprek over toekomstige warmtevoorziening en klimaatvraagstuk.”
Erick Bastiaannet (VVD) vindt “alleen biogas als alternatief wel wat kort door de bocht. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals warmtepompen.” Laurens van den Berg (D66) wil dat “de haalbaarheidsstudie over de diverse warmtebronnen behalve het technisch aspect, ook milieu, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid omvat.” Willie van den Heuvel (Lokale Realisten): “De laatste twee maanden toonden aan hoe snel we kunnen worden ingehaald door de werkelijkheid. Versie 1.0 suggereert dat er vervolgversies komen. Een aantal aannames zal drastisch moeten worden herzien: warmtenetten zullen door hoge benodigde temperatuur weinig kans maken. En is biogas wel zo ideaal als wordt voorgesteld? Graag meer nadruk op hybride-systemen en windmolens als mogelijkheid.” Daarom kondigt hij een motie aan. Die wil een onderzoek naar de effecten van biovergisters op milieu en omgeving en de uitkomst bespreken met de raad vóór 1 oktober.
Wethouder ruimtelijke ordening, Willeke van Zeeland (CDA), herkent dat inwoners verontrust zijn over biovergisting. “Maar we willen graag onderzoeken of het mogelijk is gebruik te maken van het potentieel in Gemert-Bakel. Deurne doet een pilot. De gemeenteraad beslist straks of in Gemert-Bakel biovergisting moet komen.” Ze wil de concretere resultaten van het project in Deurne even afwachten en de inwoners via deze krant en social media betrekken bij de discussie over de transitievisie. “We willen aansluiten bij de aanpak van Goed Wonen: woningen uit bepaalde jaren laten overstappen via een bepaalde aanpak. Daarnaast inzetten op isoleren en daarmee kosten voor inwoners verlagen.”
De Transitievisie Warmte wordt uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. De motie voor het onderzoek naar de effecten van biovergisters krijgt aanvankelijk de steun van het CDA “door de toezegging van de wethouder om de raad te betrekken bij de onderzoeksvragen.” Maar bij de stemming stemt het CDA toch als enige tegen. Daarmee is de motie aangenomen.

Foto: Coopmans: “Wil je afhankelijk zijn van Poetin, of van enkele veehouders?

Foto's:


0