09 juli 2022

Bouwen wordt anders onder de nieuwe kwaliteitswet

GEMERT-BAKEL – Minister Hugo de Jonge maakt binnenkort kenbaar wat het invoeringstraject is van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen(Wkb). De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2023, op deze datum zal gelijktijdig de Omgevingswet van kracht worden. Dit heeft grote gevolgen voor aannemers, maar ook voor de initiatiefnemer van een bouwproject. In deze uitgave wordt ingegaan op de gevolgen voor het vergunningstraject.

Wat gaat er veranderen? Als u gaat bouwen of verbouwen dan heeft u hier in de meeste gevallen een vergunning voor nodig. Uw plan wordt dan door de gemeente getoetst aan de eisen die gesteld zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en aan de technische eisen conform het Bouwbesluit. Dit gaat veranderen met de Wkb. De gemeente toetst dan nog wel op ruimtelijke ordening, zoals op bestemmingsplan en welstand, maar niet op de technische aspecten. Dit wordt gedaan door een kwaliteitsborger, die het plan toetst op onder meer constructie, brandveiligheid, energiezuinigheid en installaties. Dit geldt in eerste instantie voornamelijk grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen.

De nieuwe wet schrijft voor dat uw bouwplan getoetst moet worden door een zogenaamde kwaliteitsborger. Dat is een onafhankelijke organisatie die geaccrediteerd is om de wettelijk voorgeschreven borging te mogen uitvoeren. U kunt deze kwaliteitsborger zelf inschakelen, maar kunt dit ook overlaten aan de aannemer of de architect. Deze kwaliteitsborger zal ook tijdens de uitvoering controle houden en een verklaring verstrekken als de conclusie dat het bouwwerk voldoet aan de regelgeving gerechtvaardigd is. Hoe dit werkt komt aan de orde in een latere editie.

Als uw plan voldoet aan de gestelde eisen voor ruimtelijke ordening kan de vergunning verleend worden, met inachtneming van de termijnen voor indienen van bezwaar. Daarbij zal de gemeente vragen welke organisatie is ingeschakeld om de kwaliteitsborging te verzorgen. De wet schrijft voor dat de gemeente uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw een door de kwaliteitsborger vastgesteld borgingsplan moet hebben ontvangen. Vervolgens dient u de start van de bouw twee dagen van te voren te melden bij de gemeente.

In de volgende afleveringen zal worden ingegaan op de berichtgeving rondom de vaststelling van de invoeringsdatum, de verplichte kwaliteitsborger in 2023, de rol van de architect, de aansprakelijkheid van de aannemer, het dossier van oplevering en de ingebruikname van de nieuwe woning;
BouwKwaliteit Plus helpt aannemers om WKB-proof te worden. Neem hiervoor contact op met Marcel Ponjée van BouwKwaliteit Plus info@bkplus.nl

Foto's:


0