18 juli 2022

Gemert-Bakel verwacht positief saldo voor 2023-2026, maar 2026 kan wel eens ‘ravijnjaar’ worden

 

 

GEMERT – De Kadernota 2023 die donderdag in de gemeenteraad werd besproken, is nog opgesteld door het oude college van B&W en is daarom ‘beleidsarm’. Het is aan het gisteren geïnstalleerde nieuwe college om nieuw beleid te ontwikkelen. Middels zes moties uitte de gemeenteraad alvast haar wensen.

(Door onze politiek verslaggever)

De vier aangenomen moties kosten weinig tot geen geld. Het betreft vooral beleidswensen. Het oude college adviseert “bij eventuele financiële ruimte” te investeren in “financieel op orde brengen van de beheersplannen, een robuuste ambtelijke organisatie, het onderwijs en tot slot een cultuurhuis.”

In de Kadernota, ook wel voorjaarsnota genoemd, geven B&W jaarlijks aan wat volgens het collegeprogramma hun plannen zijn voor de komende vier jaren en wat deze gaan kosten. Voor de gemeenteraad is dit hét moment om eisen en wensen in te brengen. Zo wordt duidelijk welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden. Behalve een wensenlijstje geeft de Kadernota de kaders aan (vandaar de naam) voor de meerjarenbegroting die in oktober gepresenteerd wordt. Het wensenlijstje van het nieuwe college zit er nu nog net niet in. De financiële gevolgen daarvan zullen blijken bij de begrotingsbehandeling.

Een tweede onzekerheid vormt de nieuwe financieringssystematiek die het Rijk – nu goed voor zo’n 65% van de gemeentelijke inkomsten – vanaf 2026 gaat invoeren. “Dat is lastig financieel plannen,” benadrukken B&W. Hierdoor ligt in 2026 het verwachte begrotingsoverschot wel ineens veel lager. B&W noemen 2026 daarom een “ravijnjaar”. Tot en met 2026 is de Kadernota echter structureel en reëel sluitend, ook al is daarin verwerkt een investering van 32,1 miljoen euro voor nieuwbouw van het Commanderij College, locatie Macropedius, en geld voor huisvesting van de scholen in Gemert-zuid.

Sinds 2013 klimt Gemert-Bakel uit het financiële dal. Die stijgende lijn heeft zich in 2021 doorgezet. “De reserves zijn met € 6,1 miljoen gegroeid,” laten B&W weten. Nodig is een reserve van 13,4 miljoen. Inmiddels bedraagt dat ‘weerstandsvermogen’ 17,8 miljoen. Ook is de gewenste solvabiliteit (geeft aan of je op lange termijn je schulden kunt betalen) bijna bereikt en daalt de schuldenlast.

Gemert-Bakel is “definitief voordeelgemeente” bij een nieuwe herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2023. Dat geeft “een voordeel van € 37,50 per inwoner.” B&W willen daarom “de gemeentelijke tarieven zoals OZB, afvalstoffenheffing en leges enkel met inflatie laten stijgen. Uitzondering hierop is het tarief voor de rioolheffing.” Volgens eerder raadsbesluit stijgt deze “met jaarlijks 2,5% boven op de inflatie”. In navolging van het Rijk stopt Gemert-Bakel in 2022 met het verlenen van coronasteun.

De raad gaat de Kadernota bespreken

Foto's:


0