18 juli 2022

Onttrekkingsverbod grondwater

REGIO – Waterschap Aa en Maas heeft het bestaande onttrekkingsverbod met oppervlaktewater sinds afgelopen donderdag uitgebreid. Het verbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen.

Hier mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen, vijvers te vullen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. Het is volgens het waterschap namelijk van groot belang zo zuinig mogelijk met het nog beschikbare water om te gaan.Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen dalen de waterstanden in sloten en beken snel. En uitgaande van de weersverwachting komt hier voorlopig geen verandering in.
Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden. op bijgevoegde kaart.
Uitzonderingen op het verbod gelden onder meer voor het gebruik van water om branden te blussen en eidepompen voor het water geven aan vee. Ook het onttrekken van water via peilgestuurde drainage. Ook onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt zijn toegestaan. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.
Met het verbod wil het waterschap ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt. Als we langer wachten, lukt het vaak niet om het peil weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hopen we dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer. Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruit gaan omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.
Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kan het waterschap een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Het waterschap voert controles uit in het veld.
Met de Perceelwijzer app kan een boer of tuinder heel makkelijk zien of een perceel wel of niet mag worden beregend en welke regels van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie op www.perceelwijzer.nl.

Foto's:


0