23 november 2022

Als je echt goed kunt samenwerken op de thema’s die er toedoen, dan verstevig je daarmee juist de lokale zelfstandigheid’

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) is sinds 2017 hét samenwerkingsverband in het sociaal domein in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. De zes organisaties trekken samen op in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, bijzondere bijstand, minimaregelingen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het samenwerkingsverband bestaat dit jaar vijf jaar. In dit dubbelinterview staan voorzitter Wilmie Steeghs en algemeen directeur Catharine Verberne stil bij deze mijlpaal én ze kijken vooruit.

 

GR Peelgemeenten bestaat vijf jaar, waar ben je het meest trots op als je terugkijkt?

W: Toen we gestart zijn in 2017 was het behoorlijk pionieren om de decentralisaties in het sociaal domein goed handen en voeten te kunnen geven. Het is ons inmiddels gelukt om meer grip te krijgen op de kosten zonder in te boeten op de kwaliteit van de zorg. Dit dankzij het samenbrengen van expertise en het efficiënt inrichten van processen.

C: We hebben een goede modus gevonden in én het organiseren van de zorg dichtbij de inwoner én het regionaal bundelen van krachten. Door de inrichting van gebiedsteams kunnen inwoners op lokaal niveau geholpen worden, waarbij per gemeente accentverschillen mogelijk zijn. De backoffice functioneert op regionaal niveau, waardoor we een aantal zaken efficiënt hebben kunnen organiseren. Denk daarbij aan de bundeling van de inkoop van zorg, de administratieve afhandeling, en het monitoren van gegevens.

 

Wat merken inwoners van de Peelgemeenten daar concreet van?

W: Als je als inwoner ondersteuning nodig hebt, dan kun je vlak bij huis in gesprek over je hulpvraag. Dus het is niet zo dat je er 30 kilometer voor moet rijden of dat je alleen online geholpen kunt worden. Er is dichtbij hulp beschikbaar. Dat vinden we belangrijk en passend bij het karakter van onze relatief kleinschalige gemeenten.

C: In de Peelgemeenten hebben we een manier van werken gevonden, waarbij we de zorg lean en mean, effectief en bedrijfsmatig organiseren. Tegelijker blijft de focus op het menselijk aspect altijd voorop staan. Als jij hier woont, dan zorgen we ervoor dat zorg zoveel mogelijk dichtbij beschikbaar is. Dat is het rendement van de samenwerking in het sociaal domein in de Peelregio.
We hoeven jou als inwoner daarbij niet te belasten met hoe we dit organiseren. Je profiteert als inwoner van de voordelen van de samenwerking. Wij regelen bijvoorbeeld dat de kwaliteit van de zorg gegarandeerd is, dat de soms complexe contracten met zorgaanbieders kloppen en dat we voldoen aan telkens nieuwe wetgeving. Ook zorgen we ervoor dat alle professionals passend opgeleid zijn en blijven en dat zij over moderne systemen beschikken om mee te werken.

 

Wat spreekt je aan in het werken voor GR Peelgemeenten?
C: De thema’s die spelen zijn te groot en te complex om deze eendimensionaal op te pakken. Hoe mooi is het dan om drijfveren en talenten van medewerkers aan te spreken en hen samen te brengen rondom een vraagstuk. Dat doe ik met veel plezier en enthousiasme!

W: Het is inderdaad belangrijk dat je plezier hebt in wat je doet en met de mensen met wie je werkt. Je kunt samen zoveel meer bereiken dan alleen. Bovendien zou het zonde zijn wanneer iedere gemeente telkens het wiel opnieuw moet uitvinden. Het voordeel van onze samenwerking is dat je van elkaar leert doordat we op gezette tijden ervaringen uitwisselen. Altijd met het doel om de dienstverlening aan je inwoners te blijven verbeteren.
In mijn werk probeer ik steeds het goede te doen. Als je dan terug hoort van inwoners dat ze fijn geholpen zijn door bijvoorbeeld een van de Wmo-medewerkers, dan geeft dat voldoening en heb je eer van je werk.

 

Wat kenmerkt Wilmie als voorzitter van GR Peelgemeenten?

C: Ik zie Wilmie als de verpersoonlijking van het hele idee om de juiste balans te kiezen tussen lokaal en regionaal. Zij bewaakt dat het bestuur elk te nemen besluit door die bril bekijkt: worden we voldoende gefaciliteerd door GR Peelgemeenten en kunnen we lokaal maximaal het goede doen?
Ook speelt Wilmie een voortrekkersrol in het verder vormgeven van de samenwerking in het sociaal domein. Onze gezamenlijke strategische koers Samenwerken door Samen Werken is richtinggevend voor het realiseren van gezamenlijke maatschappelijke opgaven. Dit draagt eraan bij dat we inmiddels bekend staan om onze vooruitstrevende positie en een gewaardeerde gesprekspartner zijn. Zaken aanpakken, samen een pad uitzetten en vooruit willen, dat is kenmerkend voor Wilmie.

 

Wat typeert Catharine als directeur van GR Peelgemeenten?

W: Catharine begrijpt hoe gemeenten werken en dat ze waarde hechten aan hun eigenheid. En ze is ervan doordrongen dat dit vervolgens een bepaalde lenigheid vraagt van GR Peelgemeenten: de eigen organisatie draaiende houden en tegelijkertijd vijf gemeenten ondersteunen om invulling te kunnen geven aan hun coleur locale. Catharine gaat voor het functioneren van het samenwerkende geheel: vijf gemeenten en een gemeenschappelijke regeling die in de Peel een netwerk vormen van samenwerkende organisaties. Zij zorgt ook echt voor bezieling en het voor- doorleven van die gedachtegang.

 

Waar staat GR Peelgemeenten over vijf jaar (in 2027)?
C: De samenwerkingsvorm die we nu hebben is toekomstbestendig. We kunnen over organisatiegrenzen heen bewegen in het belang van het samen oppakken van grote maatschappelijke thema’s die er toedoen. Denk aan normaliseren en schaarste op de arbeidsmarkt. Dat zijn niet per se unieke thema’s voor een gemeente. Daarom is de schaalgrootte die je samen hebt in de Peelregio van meerwaarde op dergelijke thema’s. En zo kunnen we elkaar vinden op steeds meer gemeenschappelijke thema’s.

W: Als je echt goed kunt samenwerken op de thema’s die er toedoen, dan verstevig je daarmee juist de lokale zelfstandigheid. Dan mag ieder zijn waarde toevoegen, 1 en 1 = 3. Er komen allerlei vraagstukken op ons af, die voor ons net zo onzeker zijn als voor iedereen. Denk aan het armoedevraagstuk, waar inflatie en de energiecrisis bepalende factoren zijn. We proberen zoveel mogelijk te anticiperen op vraagstukken die spelen. Door goed samen te werken, kunnen we ook in de toekomst samen slagen maken en van meerwaarde zijn voor onze inwoners.

Catharine Verberne is algemeen directeur van GR Peelgemeenten sinds 24 augustus 2020. Meer over Catharine.
Wilmie Steeghs is voorzitter van het dagelijks bestuur van GR Peelgemeenten sinds 1 januari 2022. Voorheen had zij al zitting in het bestuur als wethouder sociaal domein van Gemert-Bakel. Meer over Wilmie.

 

Foto's:


G