09 november 2022

10 van 16 moties door gemeenteraad Gemert-Bakel aangenomen

GEMERT – Bij de bespreking van de Begroting 2023 dienden partijen amendementen en moties in. Over de zes wijzigingsvoorstellen leest u een bijdrage elders in deze krant. Partijen dienden ook wensen in, in de vorm van zestien moties. Tien daarvan werden aangenomen (zeven van o.a. de coalitiepartijen, twee raadsbrede moties en één van oppositiepartijen). De zes afgewezen moties kwamen allemaal vanuit de oppositie. Thérèse van den Eventuin (Sociaal Gemert-Bakel) verzuchtte na de stemming dan ook: “Ik merk nog niet veel van ‘Samen Goed Doen’,” het motto van het coalitieprogramma.

Door onze politiek verslaggever

Een aangenomen amendement wijzigt een voorstel. Een aangenomen motie is feitelijk niet meer dan een door de gemeenteraad uitgesproken wens. B&W zouden deze kunnen negeren, al gebeurt dat doorgaans niet, zeker niet indien een motie wordt aangenomen met algemene stemmen. Dat gebeurde met zes moties. Zo wil de gemeenteraad dat de ‘coronapot’ wordt omgevormd tot energiefonds dat wordt ingezet voor MFA’s en verenigingen. De minimaregelingen in Gemert-Bakel zijn nu toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstand. Dat moet naar 120%. B&W willen dat wel, maar dan zoals de Peelgemeenten dat samen gaan doen. Ook wil de raad de mogelijkheden onderzoeken voor de bouw van ‘tiny houses’ en flexwoningen, en dat commerciële partijen hiervoor locaties mogen ontwikkelen. Gemeentelijke kap- en snoeiwerkzaamheden moeten voortaan worden uitgevoerd buiten het – door de opwarming – langer wordende broedseizoen van vogels. Vanaf begroting 2024 moet digitale veiligheid een vast onderdeel worden: persoonlijke gegevens van inwoners moeten middels een Integraal Veiligheidsplan veilig zijn voor hackers. En om de positie van mensen met een handicap te versterken moet het VN-verdrag Handicap worden verweven in het Sociaal Domein. B&W gaven aan deze moties over te nemen.
Vier moties werden aangenomen met een raadsmeerderheid en kregen goedkeuring van B&W. Dit betrof het maken van afspraken met Goed Wonen om vrijgekomen huurwoningen binnen de gemeente voor minstens 50% toe te kennen aan eigen inwoners. Voor de zomer moet een onderzoek duidelijk maken of brandweerkazerne en gemeentewerf in Gemert kunnen worden verplaatst naar een geschiktere plek. Ook moet er een huisvestingsplan komen voor de scholen in de gemeente. daarbij moet rekening gehouden worden met de huidige en toekomstige uitbreiding van Gemert-Noord. (Een motie van drie oppositiepartijen, met ongeveer dezelfde strekking, werd verworpen). En de mogelijkheden en kaders moeten worden onderzocht voor realisering van een omheind stuk bos waar je honden loslopend kunnen uitlaten.
Weggestemd werd het verzoek om inzichtelijk te maken of de investering van 105 miljoen euro die B&W willen doen (zie artikel over de begroting) financieel verantwoord is en hoe de solvabiliteit (idem) omhoog kan. Ook de wens om energietoeslag toe te kennen aan mensen met een inkomen tot 130% van de bijstand werd niet ingewilligd. Dat geldt ook voor de wens om doelstellingen concreter en meetbaarder te maken dan te zeggen ‘het moet beter, meer, extra, gezonder, veiliger’. En voor de wens om een herstelplan biodiversiteit te maken, want die staat onder druk en is van groot belang voor al het leven en veel menselijke activiteiten. Tenslotte de motie om het eerder wegbezuinigde schoolmaatschappelijk werk op het Commanderij College te herstellen. Het college ontraadde deze zes moties.

Foto: Anne de Laat (Lokale Realisten): “Mensen staan 7 jaar op de wachtlijst.”

Foto's:


0