05 december 2022

Innovatiehuis De Peel vergroot innovatiekracht agrarische ondernemers Gemert-Bakel: meebouwen aan een gezonde toekomst

GEMERT-BAKEL – Innovatiehuis De Peel bouwt mee aan een gezonde toekomst voor agrarische ondernemers in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten, Someren en Helmond. Innovatie, samenwerking en kennisdeling zijn daarbij belangrijke bouwstenen. Liza Simons legt uit waarom.

Simons is projectmanager Agro bij Innovatiehuis De Peel. “Ik haal bij agrarische ondernemers in zes Peelgemeenten vragen op en kijk hoe we door samenwerking met andere sectoren sneller kunnen innoveren. Daarbij verbind ik ondernemers met elkaar en met andere relevante spelers binnen het netwerk van de Peel en Brainport.”

Uitdagingen

Agrarische ondernemers staan volgens de projectleider voor grote uitdagingen. Simons spreekt uit ervaring. Ze runt samen met haar man een melkveebedrijf in De Mortel (foto). “Gemeenten hebben veel opgaven, zoals de energietransitie en stikstofreductie Die moeten gelijktijdig landen in het buitengebied. Daar vinden al agrarische activiteiten plaats die aan steeds strengere wet- en regelgeving moeten voldoen. Als agrarische ondernemer moet je laveren tussen al deze belangen om innovaties te laten landen.

Vragen

Vragen als ‘Hoe behoud en ontwikkel ik gezonde verdienmodellen en hoe kan ik mezelf blijven onderscheiden als bedrijf, regio en sector?’ zijn leidend bij die zoektocht. “We zoeken naar het onderscheidend vermogen van de Peel in deze regio. Kenmerkende kwaliteiten van het gebied en de omliggende bedrijven komen samen, bijvoorbeeld in de combinatie tussen Agro (de Peel) en techniek (Brainport en de maakindustrie in de Peel).“

Lupineteelt

De Peel gaat bijvoorbeeld met aangrenzende regio’s onderzoeken of ‘nieuwe teelten’ in het rotatieplan verdienmodellen kunnen opleveren voor agrarische ondernemers. “Nieuwe teelten kunnen helpen om de sector gezond te houden. Een goed voorbeeld is lupineteelt. Lupine doet het goed op zandgrond, bindt stikstof, draagt als vlinderbloemige bij aan de biodiversiteit en bevat plantaardig eiwit. Vanuit de landelijke politiek wordt middels de eiwittransitie gestuurd op de ontwikkeling van nieuw plantaardig eiwit. De behoefte aan plantaardig eiwit neemt toe. Dat maakt lupineteelt interessant. De lupineteelt is nog duurzamer als je het dicht bij de grootste afzetmarkten kunt verbouwen.”

Greentech

Ook de combinatie tussen nieuwe technologie en smartdata zou tot meer efficiëntie kunnen leiden. “Denk aan het gebruik van drones bij gewasbescherming of het aanpassen van besturingssystemen. Nu zijn er veel verschillende systemen binnen de landbouw die niet met elkaar kunnen communiceren.”

Dat geldt niet alleen voor de akkerbouw, maar ook voor de veeteelt. “Neem de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen voor varkenshouderijen, waarmee al bij de bron voorkomen kan worden dat er uitstoot ontstaat. Door samen met Brainport vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis, kunde en kapitaal te bundelen, kan de innovatie in de landbouw versneld worden, waardoor we als regio voorop kunnen blijven lopen.”

Grondstoffen

Zowel de productie als het product zelf blijft zich ontwikkelen. “Zo zal de lokale landbouw in toenemende mate de grondstoffen gaan leveren voor de gezonde voedingsmiddelen en supplementen die de industrie in de regio produceert, zoals de eerdergenoemde eiwitten en vitaminen.”

Indoorfarms

Er verandert volgens Simons meer. “De behoefte aan ruimte neemt alleen maar toe. We kunnen ook op zoek gaan naar manieren om zonder grond voedsel te produceren.  Dat kan bijvoorbeeld door de hoogte in te gaan en door functies te combineren. Met indoorfarming, waarbij je van een leegstaand flatgebouw van een kantorencomplex een teeltlocatie maakt, zou je zonder dure landbouwgrond te gebruiken, toch verantwoord voedsel kunnen produceren. De Peel beschikt nu al over een van de grootste indoorfarms van Nederland.”

Dicht bij huis

Omgekeerd is het ook mogelijk om -in regionaal verband- landelijk geteelde producten af te zetten, in omringende dorpen en steden. “De opkomende markt van voedselboxen en abonnementen biedt kansen,, maar het kan ook in de vorm van een vast, centraal verkooppunt. Zo kun je als consument dicht bij huis lokaal voedsel inkopen.”

Innovatie

Innovatiehuis de Peel ondersteunt projecten waarbij ondernemers zelf de kar trekken. “De innovatievraag moet uit de markt komen, wij kijken hoe we hierin kunnen faciliteren met ons netwerk of projectbegeleiding.”

Verbinding

Innovatiehuis de Peel zoekt naar mogelijkheden om agrarische en niet-agrarische ondernemers uit de Peelregio met elkaar te verbinden. Een van de projecten richt zich op jongere agrariërs, een ander op stoppende boeren. Die laatste groep wordt gelinkt aan technische bedrijven, die op zoek zijn naar mensen met technische kennis en kunde.

Ontwikkeling

Dat is zinvol. Voor Simons staat namelijk vast dat er over tien jaar minder boerenbedrijven in de Peelregio zijn. “De grote stallen en kassen blijven bestaan in het buitengebied. Naast grootschalige agrarische bedrijven, die heel efficiënt produceren, zal er ruimte zijn voor natuur-inclusieve landbouw in combinatie met recreatie en toerisme. Zo bestaat nu het platform Land van de Peel dat een boost moet geven aan het toerisme en recreatie in de Peel. Het recreëren in het boerenleven is een van de onderdelen die de Peel zo bijzonder maakt.  In delen van het buitengebied zullen landbouw en natuur meer elkaar verbonden zijn. Er ontstaat langzaam een nieuw beeld bij de functies van het buitengebied in de toekomst. Door stoppende bedrijven, nieuwe ondernemers en de ontwikkeling van nieuw beleid van gemeentes kunnen wij dit verder vormgeven.

Meer info: https://innovatiehuisdepeel.nl.

(Uit :BV Magazine, een uitgave van Gemert Media)

Foto's:


I