22 februari 2023

Ontwerpbestemmingsplan Ripspark Gemert ter inzage

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan“Ripspark Gemert” met ID-nummer NL.IMRO.1652.Ripspark-ON01 ter inzage ligt.

 

Dit bestemmingsplan regelt de herontwikkeling van de Gerardus Majellakerk en Drossard de la Courtstraat 6-36 en omgeving. Kern van deze herontwikkeling is het realiseren van maximaal 70 sociale huur wooneenheden.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het plan online te bekijken, dan kunt een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 23 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage.

 

Zienswijze indienen

Iedereen heeft de gelegenheid binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via de website.

 

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan “Ripspark Gemert” is de Crisis- en herstelwet van toepassing (van belang in de beroepsfase). De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.