Afbeelding

Risico’s met gemeenschapsgeld

Gemeente

De Raadsvergadering van 9 november j.l. stond helemaal in het teken van de gemeentelijke begroting. Er werden 4 amendementen en 18 moties ingediend.  De vier moties van het CDA werden aangenomen : Hondenbelasting afschaffen hiervan voor de mensen in het buitengebied . Het solidariteitsprincipe wordt hierin met voeten getreden vinden wij.  Grondprijzen De Berken, ondanks ontrading door het College. Contactfunctionaris toekomstbestendig buitengebied: behartiging van belangen van agrarische ondernemers. Regeldruk evenementen: vermindering van het aantal regels wanneer een evenement wordt georganiseerdDit vinden wij geen gezonde ontwikkeling omdat er op kleinschalige evenementen ook allerlei problemen kunnen ontstaan waartegen men zich dient in te dekken. De Dorpspartij diende 3 moties in : Brief regionale mobiliteit; verkeersveiligheidsplan en biodiversiteit. Alle drie werden aangenomen. De motie over biodiversiteit vonden wij weinig inhoud en meerwaarde hebben: het uitdelen van gratis zakjes bloemenzaad voor in de tuintjes zet weinig zoden aan de dijk, maar beter iets dan niets is blijkbaar de gedachtengang van dit college.  Lokale Realisten dienden twee moties in: beweegvriendelijke omgeving ( aangenomen) en doorrekening projecten, werd afgewezen. Een slechte zaak vinden wij. Dit betekent een soort vrijbrief voor het overschrijden van de begroting van een project. Een weloverwogen, goed doordachte begroting is een voorwaarde voordat een project wordt opgestart. 

De VVD had vier moties . De motie over het gebrek aan pinautomaten in Gemert Kern werd aangenomen. Prima. Motie Begroting Sociaal Loket was goed. De motie over permanente bewoning recreatiewoningen werd verworpen. Langdurige bewoning van recreatiewoningen vinden wij een slechte zaak D66 diende een motie in over Subsidiebeleid die gewijzigd werd aangenomen Politiek op Inhoud diende een drietal moties in. Daarvan nemen wij het Aanvullend Krediet Kindcentrum Berglaren even onder de loep . Hier blijkt maar weer hoe belangrijk een goede weloverwogen voorbereiding is . Het kan toch niet zo zijn dat er schaamteloos een overschrijding van miljoenen plaatsvindt. Goede communicatie en doorrekening vooraf is zeer belangrijk.

Wij keurden de begroting in zijn totaliteit af omdat er vanuit wordt gegaan dat de gemeente er financieel goed voorstaat. Dit gaat voorbij aan het feit dat wij besturen op geleend geld, waarover rente wordt betaald en een deel afgelost. In de begroting is echter geen rekening gehouden met forse tegenvallers(miljoenen!) namelijk afschrijving Golfbaan; overschrijding begrote budget Kindcentrum Berglaren, nieuwbouw Commanderijcollege, bouw MFA’s Milheeze en Bakel, uitkoop varkenshouderij Rooije Hoefsedijk, enz. Niet verstandig, want risicovol vinden wij.

Fractie Sociaal Gemert-Bakel
email: info@sociaal-gb.nl
tel.06.25327219

Lees ook