Afbeelding

Begrotingsplus voor Gemert-Bakel in 2024 en 2025, daarna in de min

Nieuws

GEMERT-BAKEL – De gemeente Gemert-Bakel heeft de ruimte om te investeren en hoeft de komende jaren niet te bezuinigen of de lasten fors te verhogen. Dat verwacht wethouder Financiën Willeke van Zeeland. De nieuwe gemeentelijke meerjarenbegroting 2024-2027, laat voor 2024 en 2025 een plus zien. 2026 en 2027 zijn vooralsnog negatief, maar met de verwachte winst in de voorgaande jaren kan het verlies volledig afgedekt worden. 

Van de redactie 

Of er daadwerkelijk minjaren aankomen is nog de vraag. De Rijksoverheid heeft eerder aangekondigd om vanaf 2027 jaarlijks 3 miljard euro minder aan uit te keren aan gemeenten. Die krijgen geld uit Den Haag om hun wettelijke taken te verrichten, omdat die niet volledig uit de eigen gemeentelijke lasten betaald kunnen worden. De voorgenomen korting vloeit voort uit de gedachte dat Nederlandse gemeenten door opschaling (lees: minder, maar grotere gemeentelijke organisaties) efficiënter en dus goedkoper zouden kunnen werken. In werkelijkheid blijken gemeenten per saldo duurder uit. Zij willen daarom dat de geplande bezuiniging niet doorgaat.

Voor 2024 en 2025 houdt het college van Gemert-Bakel (foto) voorlopig rekening met een positief resultaat op de begroting van achtereenvolgens 3,8 en 4,7 miljoen euro en voor 2026 en 2027 met een min van 1,9 en 2 miljoen. Vervalt de voorgenomen korting op het gemeentefonds dan komt daar vanaf 2026 jaarlijks 4,5 miljoen euro extra aan rijksmiddelen bij. In dat geval is er ook in 2026 en 2027 een plus van 2,6 en 2,5 miljoen euro en is de meerjarenbegroting structureel sluitend. “De verwachting is, dat het extra geld er komt”, aldus de wethouder.

De lokale rioolheffing stijgt het komend jaar met 9 %. Volgens de wethouder besloot de gemeenteraad in 2018 om deze vanaf 2024 extra te verhogen, om miljoeneninvesteringen in vernieuwing en verduurzaming van de riolering mogelijk te maken. Bij de overige lokale lasten, zoals de onroerendezaakbelasting (Ozb) en de hondenbelasting wordt alleen een inflatiecorrectie van 3,9 % toegepast. “De stijging is dus beperkt.”

In de meerjarenbegroting 2024-2027 van de Gemert-Bakel is een investeringsagenda van 104 miljoen euro opgenomen. Van Zeeland: “Doordat we financieel gezond zijn, hebben we wat meer te besteden in de komende jaren. Gemert-Bakel groeit de komende jaren naar 35.000 inwoners. Extra geld is nodig, om ervoor te zorgen dat er 2400 nieuwe woningen bij kunnen komen, dat bedrijventerreinen kunnen uitbreiden om in de behoefte te voorzien, dat het voorzieningenniveau in alle kernen op peil blijft, dat  er perspectief is voor bewoners en ondernemers in het buitengebied, dat onze leefomgeving gezond, duurzaam en veilig is en dat alle inwoners goed kunnen blijven meedoen in de samenleving.”

Speerpunten voor komend jaar zijn de invoering van de Omgevingswet, verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid, het mogelijk maken van de schaalsprong, toekomstbestendig onderwijs en een passend armoedebeleid dat inwoners motiveert om gezond en actief te leven. 

Gemert-Bakel investeert onder andere in nieuwe scholen (Kindcentrum De Berglaren en havo-vwo Commanderij College), verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N272 (provinciale weg Gemert-Boxmeer), uitrol van de centrumplannen in Bakel, Gemert en Milheeze, versnelling van woningbouw voor verschillende inkomensgroepen en uitbreiding van bedrijventerreinen Bolle Akker (Bakel) en Wolfsveld (Gemert). 

Grote investeringen worden meestal over meerdere jaren, soms zelfs tientallen jaren, afgeschreven. Ze blijven dan langjarig op de begroting staan. Van Zeeland is niet bang dat ze haar opvolgers met een zware financiële erfenis opzadelt. “Door nu te investeren in de toekomst, kunnen we juist voorkomen dat er straks problemen ontstaan. We nemen daarbij geen onverantwoorde risico’s. Als je al een forse ambitie hebt, dan kunnen er weinig ambities bij. Dat besef leeft breed binnen de coalitie. Als ik zie wat we allemaal wel doen en kijk hoe we er voorstaan, dan ben ik tevreden over de resultaten die we boeken. Er zijn altijd onzekerheden, zoals claims en grondaankopen- en verkopen, maar veel risico’s zijn afgedekt of teruggebracht. Bij de bouwgrondexploitatie lopen de plannen met de grootste investeringsrisico’s nu van de band. Er is al een extra reserve van 3,5 miljoen euro opgebouwd, mochten er in de toekomst nieuwe tegenvallers zijn bij de bouwgrondexploitatie.”

Lees ook