Afbeelding

Gemert-Bakel houdt vast aan Bolle Akker II: provincie wil dat er gemeentebreed naar alternatieve uitbreidingslocaties wordt gekeken

Nieuws

BAKEL –De gemeente Gemert-Bakel wil de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Bolle Akker in Bakel doorzetten. De provincie Noord-Brabant heeft het college gevraagd om de ontwikkeling te heroverwegen, omdat er niet gekeken is naar andere opties, elders in de gemeente. Wethouder Martien Bankers is dat niet van plan. Hij denkt de provincie op andere gedachten te kunnen brengen. “Wonen en werken moet alle dorpen geborgd zijn.”

Van de redactie

Bolle Akker II is ten zuiden van het huidige bedrijventerrein Bolle Akker I gepland. De gemeente Gemert-Bakel heeft in 2021 al grond gekocht in het ruim 2 hectare grote plangebied. Burgemeester en wethouders hebben volgens projectleider Ruud Oude Griep voor deze ontwikkellocatie gekozen, omdat dit volgens de Bakelse gemeenschap de beste plek is voor uitbreiding. “Ondernemers Vereniging Bakel (OVB), inwonersplatform De Stem van Bakel en de lokale ZLTO delen deze voorkeur. Het college wil daar gehoor aan geven.”

Op 16 november heeft de provincie Noord-Brabant al een reactie gegeven op het voorontwerp-bestemmingsplan. De provincie is kritisch op de locatiekeuze. Zij noemt die ‘niet vanzelfsprekend’, omdat niet onderzocht is of elders in de gemeente geschiktere uitbreidingsplekken zijn. “Wij zijn er niet van overtuigd dat alleen in op kernniveau behoefte aan bedrijfsgrond is. Wij zijn daarom van mening dat de uitbreiding niet per se in Bakel gefaciliteerd hoeft te worden. Er zijn alternatieve locaties binnen de gemeentegrenzen, waar de bodem en waterhuishouding geschikter zijn. Die komen eerder in aanmerking voor ontwikkeling, maar zijn vooralsnog onderbelicht.”

De kritiek is niet nieuw. “In de ambtelijke overleggen zijn door de provincie aldoor bedenkingen ingebracht ten aanzien van de locatiekeuze voor de uitbreiding van het bedrijventerrein en is aangegeven dat deze dat deze op grond van ruimtelijke-kwalitatieve motieven niet vanzelfsprekend of logisch is”, zo valt te lezen in de brief van de provincie

De provincie heeft ook moeite met het feit dat de gemeente eigenaar is van de gronden in het plangebied. In onze ogen dient de gemeentelijke grondpositie niet leidend te zijn voor de locatiekeuze.”

De gemeenteraad is van de reactie op de hoogte gebracht. Een deel van de raadsleden plaatst al langer vraagtekens bij de haalbaarheid van het plan. Burgemeester en wethouders reageren vandaag schriftelijk op de brief van de provincie. Volgens Bankers is het college niet van plan om de locatiekeuze te heroverwegen. “Bakel zit straks ingeklemd tussen cultuurhistorisch waardevolle bolle akkers, natuur, het Zorgboogterrein en de Delta Rhine Corridor*. Daarbinnen wil je de gebieden die nog niet bebouwd zijn, zo optimaal mogelijk ontwikkelen. In onze visie betekent dat bedrijfsontwikkeling ten noorden en woningbouw ten zuiden van de Oldert. Voor Bakel is dit de best passende oplossing, daar moeten we ook de provincie van zien te overtuigen. Een deel van de kritiek hebben we al ondervangen. Om de waterhuishouding te verbeteren en de kans op overstromingen te verkleinen, nemen we in het plan een robuuste waterberging en een groenstrook van ruim een halve hectare op. Daarbij is het van cruciaal belang voor de leefbaarheid in onze kernen dat we ruimte kunnen blijven bieden startende ondernemers en kleinere bedrijven. Zeker als de grotere bedrijven de komende jaren niet verder kunnen doorgroeien op regionale terreinen, moet je lokale onderneming in eigen dorp faciliteren.”

Als het gemeentebestuur deze dinsdag akkoord gaat, dan wordt het ontwerpbestemmingsplan en de concept-ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost op woensdag 13 december aanstaande gepubliceerd.

*De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buizen en kabels voor transport van onder andere waterstof en koolstofdioxide die de Rotterdamse haven en de (chemische) industrie in Moerdijk en Zuid-Limburg en het Duitse Ruhrgebied met elkaar verbindt. Als de Corridor wordt aangelegd komt deze onder een deel van Bakel door te lopen. Daar mag dan niet gebouwd worden.

Afbeelding

Lees ook